Navigácia

Obsah

s t a r o s t a  obce Gemerská Poloma

 

Orgánmi obce podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.

 

Ing. Miroslav Michalka

starosta@gemerskapoloma.sk

Tel.: +421 908 339 408

 

Ing. MIROSLAV MICHALKA

starosta obce

(prvé volebné obdobie, poslancom jedno volebné obdobie r. 2010 - 2014)

Ing. MIROSLAV MICHALKA starosta obce  (prvé volebné obdobie, poslancom jedno volebné obdobie r. 2010 - 2014)

- zverený obvod: lokalita Huta, Podsúľová, Hámor

- kontakt: 0908 339 408; starosta@gemerskapoloma.sk

- informácie

- otec 1 dcéry

- vzdelanie: Základná škola Gemerská Poloma (1987 - 1995), Obchodná akadémia Rožňava

 (1995 - 1999), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu (1999 - 2004)                

- status: zamestnaný, samostatný radca - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava (2004 - 2014), živnostenské oprávnenie (záhradníctvo, 2007 - 2008), starosta, obec Gemerská Poloma od r. 2014 trvá      

- záľuby: cestovanie, šport.

 

poverená zastupovaním  starostu, PhDr. Ivana Antalová