Navigácia

Obsah

V.Z.N. obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

vzn č. 1-2009.pdf Stiahnuté: 60x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o záväznej časti ÚPN obce Gemerská Poloma

vzn č. 2-2009.pdf Stiahnuté: 58x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 1/2010 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

vzn č. 1-2010.pdf Stiahnuté: 51x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou Gemerská Poloma

vzn č. 1-2013.pdf Stiahnuté: 58x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o poskytovaní dotácii na území obce Gemerská Poloma

vzn č. 2-2013.pdf Stiahnuté: 60x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o určení názvu ulice v obci Gemerská Poloma

vzn č. 3-2013.pdf Stiahnuté: 58x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 4/2013 o menších obecných službách organizovaných obcou Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2013 a č. 2/2014)

vzn č. 4-2013.pdf Stiahnuté: 57x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Gemerská Poloma

vzn č. 2-2014.pdf Stiahnuté: 55x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 2/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Gemerská Poloma

vzn č. 2-2015.pdf Stiahnuté: 53x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Gemerská Poloma

vzn č. 3-2015.pdf Stiahnuté: 66x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o prenájme bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma

vzn č. 4-2015.pdf Stiahnuté: 60x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

vzn č. 5-2015.pdf Stiahnuté: 57x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o niektorých podmienkach držania psov

vzn č. 7-2015.pdf Stiahnuté: 59x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 8/2015 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

vzn č. 8-2015.pdf Stiahnuté: 57x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o zápise detí do 1. ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení

vzn č. 1-2016.pdf Stiahnuté: 54x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gemerská Poloma

vzn č. 2-2016.pdf Stiahnuté: 65x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na území obce Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2016)

vzn č. 3-2016.pdf Stiahnuté: 83x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Gemerská Poloma

vzn č. 4-2016.pdf Stiahnuté: 61x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Gemerská Poloma

vzn č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 55x | 21.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č. 6-2016.pdf Stiahnuté: 76x | 21.03.2017

Stránka