Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 177
TÝŽDEŇ: 2167
CELKOM: 315688

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Pozemkové spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo

Navigácia

Obsah

s p o l o č e n s k é organizácie

 

DHZ

DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA (DHZ)

Sme základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Dobrovoľná požiarna ochrana obce vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostí.

Pomoc DPO respektíve DHZ je možné nahlásiť na Obecnom úrade alebo telefonicky členom nášho zboru.

k o n t a k t

tel.: Juraj Dovala ml. (veliteľ) 0902 627 358

e-mail: dhzgemerskapoloma@gmail.com

 

MO MS

Miestny odbor Matice slovenskej  je príspevkovou a verejnoprávnou ustanovizňou, ktorá vyvíja činnosť v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej. Zdrojom činnosti sú príspevky členov a príspevok z rozpočtu obce. Členská základňa patrí už od prvopočiatku medzi hlavné piliere Matice slovenskej. Svojou širokou pronárodnou činnosťou a dĺžkou fungovania nemá matičné hnutie dejinnú obdobu v slovenskej histórii, v obci Gemerská Poloma od roku 1949. 

Úlohou základnej organizácie v obci je:

- upevňovať slovenské vlastenectvo

- prednostne získavať slovacikálne dokumenty; ďalej zhromažďovať, spracúvať, uchovávať a sprístupňovať, opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo

- podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry (rodákov: P. K. Hostinský a MUDr. Peter Madáč)

- pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt

- posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou.

V súčasnosti má organizácia 43 členov. Výbor tvoria: Mária Antalová -predsedníčka, Božena Antalová, Zuzana Puškášová, Zuzana Koltášová, Mária Liptáková, Vladimíra Spišiaková, Eva Žúdelová a Helena Liptáková

k o n t a k t

tel.: - 0907 571 182

e-mail: antalovasvk@hotmail.com

 

PZ TURECKÁ

Základná organizácia PZ TURECKÁ

Poľovnícke združenie Turecká je nezisková, dobre známa organizácia s dlhoročnou existenciou v našej obci. Členskú základňu tvorí 27 členov, 18 z Gemerskej Polomy, 9 z Betliara. Jej neoddeliteľnou súčasťou je poľovný revír s názvom Betliar, Nadabula, vo výmere 2 846 ha. Jedná sa o lúky, pasienky, poľnohospodárske plochy a lesy v najbližšom okolí týchto obcí.

Výbor: predseda PZ - Milan Chochol, poľovný hospodár - Juraj Koltáš, finančný hospodár - Marian Chochol, tajomník - Ján Šimon, strelecký referent - Štefan Valko.

k o n t a k t

tel.:  nemá

e-mail: nemá

 

ZO KD

Základná organizácia Klubu dôchodcov je príspevkovou organizáciou. Predmetom činnosti je vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť a kultúrno-spoločenské aktivity seniorov. Zdrojom činnosti sú príspevky členov klubu a finančný príspevok z rozpočtu obce. V súčasnosti má klub 110 členov a do výboru boli na výročnej schôdzi zvolení títo členovia:

Eva Klobušníková, Zuzana Koltášová, Mária Badinová, Júlia Lišuchová, Darina Lišuchová, Zuzana Lančaričová, Emília Ferenčíková, Zuzana Ferenčíková, Valéria Puškášová, Ondrej Greško.

k o n t a k t

tel.:  nemá

e-mail: klubdochodcov.gp@gmail.com

 

ZO SZPB

Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov

K dátumu 31. januára 2017 organizácia eviduje 71 členov a je príspevkovou organizáciou. Zloženie členskej základne je nasledovné: muži do veku 50 rokov – 13 členov; nad 50 rokov - 29 členov. Ženy do veku 50 rokov – 4 členky a nad 50 rokov – 25 členiek. Zdrojom financií na činnosť tvoria príspevky členov a finančný príspevok z rozpočtu obce.

Činnosť zväzu je zameraná hlavne na tieto významné udalosti, resp. na ich výročia: - výročie oslobodenia obce (mesiac JANUÁR); - výročie oslobodenia SR (mesiac MÁJ); - výročie SNP (mesiac AUGUST); - výročie havárie lietadla na Flôse (mesiac OKTÓBER). Okrem týchto akcií sa naši členovia zúčastňujú na podujatiach poriadaných ÚV, resp. Oblastným výborom SZPB. Taktiež sa naši členovia zúčastňujú, resp. spoluorganizujú podujatia v obci s ostatnými spoločenskými organizáciami a ich členmi: KD, MO MS, ZO SZTP, DHZ, ZŠ, MŠ, FsK Dolina a Ev. a. v. cirkevný zbor. Zvlášť si ceníme spoluprácu s obecným úradom a obecnou knižnicou pri organizovaní resp. uverejňovaní jednotlivých podujatí, či už v Polomských novinách, alebo v novinách ÚV SZPB BOJOVNÍK.

Činnosť ZO SZPB riadi výbor v tomto zložení: Juraj  SÚSTRIK, predseda ZO; Ondrej HAJDUČKO, podpredseda; Ján CIRBUS, tajomník; Zuzana ŠOMŠÁKOVÁ, pokladníčka; Ondrej GREŠKO, člen výboru; Oľga ŠTRBOVÁ, revízor.

 

Ozdobou našej základnej organizácie sú najstarší členovia organizácie

Pán Bartolomej S P I Š I A K, ktorý sa v máji t. r. (2017) dožíva 90 rokov. Je jediný žijúci a priamy účastník 2. svetovej vojny a SNP. Je držiteľom viacerých štátnych vyznamenaní, ktoré mu boli udelené pri výročných oslavách 2. sv. vojny, resp. SNP.

Pán Štefan Š M E L K O, ktorý sa v júli t. r. (2017) dožíva 90 rokov. Bol nápomocný počas prebiehajúcich bojov v rodnej obci.

k o n t a k t

tel.: nemá - možnosť využitia: 058/7950 106 (obecná knižnica)

e-mail: nemá - možnosť využitia: kniznica@gemerskapoloma.sk (obecná knižnica)

 

ZO-SZTP

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s  telesným postihnutím a  ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých. Dnes má  65 členov.

Od roku 2003 je predsedom organizácie Bohumil Brezňan, s ktorým spolupracuje výbor v tomto zložení: Mária Antalová, Mária Liptáková, Zuzana Zatrochová, Júlia Zatrochová, Magdaléna Ferenčíková, Lýdia Grešková.

k o n t a k t

tel.:  nemá

e-mail: nemá