Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016 - 2022

Typ: ostatné
PHSR GPProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gemerská Poloma na obdobie rokov 2016 - 2022

Vážení obyvatelia obce Gemerská Poloma

V súčasnosti sa pre našu obec Gemerská Poloma pripravuje základný rozvojový strategický dokument pre trvalo udržateľný rozvoj obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude vyjadrením ekonomických a sociálnych záujmov obyvateľov našej obce. Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov spoločenstva, ako aj z rôznych iných dostupných zdrojov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje zákon č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, ktoré definujú nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja. Pokiaľ chce Vaša obec i v ďalšom programovacom období Európskej únie úspešne využívať možnosti fi-nancovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypraco-vaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj. Takto pripravený dokument je potrebný ako povinná príloha k žiadostiam o nenávratné finančné príspevky. Z tohto dôvodu Vás, vážení obyvatelia obce, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je súčasťou spracovania PHSR obce Gemerská Poloma na roky 2016 – 2022. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce Gemerská Poloma. Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná.

Pre vyplnenie elektronickej formy dotazníka k PHSR kliknite tu, prípadne si dotazník stiahnite z webovej stránky obce tu.


Príloha

Vytvorené: 11. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2016 06:03
Autor: s