Sviatok

Meniny má Valér, Apolón, Erich, Verner, Ilma

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 208
TÝŽDEŇ: 1047
CELKOM: 461873

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

stočné

Typ: ostatné
Cenový výmer za stočné v obci Gemerská Poloma platný od 01. 07. 2017

Ako a kedy je možné platiť za stočné?

 

Cenový výmer za stočné v obci Ge­merská Poloma platný od 01. 07. 2017 - vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom DR SR k registrácii subjektov uvedených v § 3 ods. 4 a k registrácii prí­spevkových organizácií podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a pod­mienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regu­lácii v sieťových odvetviach a o zmene a do­plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účin­nosť 16. februára 2017. 

 

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verej­nou kanalizáciou vydal dňa 13. 03. 2017 po­tvrdenie o cene č. 984-2017-BA, ktorým ur­čil obci Gemerská Poloma ceny platné na ob­dobie do 31. 12. 2021. Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťo­vých odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regu­lačné obdobie, t. j. do 31. 12. 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili dňa 04. 05. 2017 podľa VZN č. 01/2017 ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou platné pre rok 2017 (vrátane roku 2016). Na základe tohto uzne­senia sa určuje cena za odvádzanie a čiste­nie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 1,0684 EUR za 1 m3 splaškovej vody.

 

Poplatok za kanalizáciu t. j. za vypúšťanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa bude občanovi (producentovi) fakturovať podľa množstva spotrebovanej pitnej vody z verejného vodovodu (vodné).

 

Spôsob určenia množstva splaškovej vody, ak nie je osadený vodomer, resp. odbera­teľ využíva aj iný zdroj vody, t. j. množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané alebo merateľné, sa určuje smerný­mi číslami spotreby vody podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.. V prípade, že producent odpadu nemá inštalovaný vodo­mer, alebo využíva aj iný zdroj pitnej vody (napr. studňa), bude mu vyrubený poplatok na osobu za rok čo predstavuje sumu 32,85 EUR/rok/jednu osobu.

 

VŠETKY DOMÁCNOSTI SÚ POVINNÉ PLATIŤ ZA STOČNÉ AJ POLROČNÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY, ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY VÁM BUDÚ ZASIELANÉ V MESIACI APRÍL.

Tie však budú povin­né až od roku 2018. Zálohy za roky 2016 a 2017 sú dobrovoľné predovšetkým z dôvo­du časového nesúladu napojenia všetkých občanov obce.

 

JE MOŽNÉ ICH UHRÁ­DZAŤ:

• do pokladne obecného úradu

• prevodom na účet od 17. 07. 2017. Výška zálohy pre bežných občanov sa neurčuje na základe odpočtu vodného, ale paušálne na každú osobu v domácnosti (na základe trva­lého a prechodného pobytu) v rozsahu 50 % z celkového poplatku.

 

VÝŠKA ZÁLOHY U PRÁV­NICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB - PODNIKATE­ĽOV sa určuje na základe odpočtu vodného.

 

Výška zálohovej platby, v zmysle uzne­senia predstavuje na jednu osobu 16,42 EUR.

Zálohovými platbami občania predídu príliš vysokému účtu za spotrebovanú vodu. Vy­účtovacia faktúra bude všetkým domácnos­tiam zasielaná v priebehu mesiaca október, v závislosti od získanej informácie o stavoch vodomerov a spotrebe pitnej vody od Vý­chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., OZ Rožňava. Pri vyúčtovaní budú zapo­čítané uhradené zálohové platby a následne bude vystavená vyúčtovacia faktúra. Vznik­nutý preplatok bude vrátený v plnej výške. Naopak, ak zálohy nepostačia na pokrytie celej výšky faktúry, vzniknutý nedoplatok bude splatný podľa dátumu splatnosti uvede­ného na faktúre.

 

PLATBY JE MOŽNÉ RE­ALIZOVAŤ:

- v hotovosti na obecnom úrade Gemerská Poloma (kde Vám budú podané aj bližšie informácie)

- alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN SK91 0200 0000 0026 7111 5051. V prípade bezhoto­vostných platieb je potrebné do variabilné­ho symbolu uviesť súpisné číslo domu a do správy pre prijímateľa platby meno a priez­visko.

 

PLATBY ZA STOČNÉ SA USKU­TOČŇUJÚ FORMOU FAKTÚRY, ktorá musí byť uhradená v uvedenej dobe splatnos­ti. Fakturovanú čiastku uhradí odberateľ alebo ním určený platca. Prípadný proces rozúčto­vania stočného jednotlivým užívateľom vody v príslušnej nehnuteľnosti prináleží výhradne odberateľovi (vlastníkovi či správcovi nehnu­teľnosti) na základe zmluvy, ktorú s obcou uzatvoril a nie obci Gemerská Poloma.

 

Vyúčtovacia faktúra obsahuje:

- platbu za odvedené splaškové vody do verejnej kana­lizácie

- zahrnuté zálohy, ktoré odberateľ uhradil v priebehu fakturovaného obdobia

- predpis zálohových platieb na nasledujúce fakturačné obdobie

- výslednú čiastku k úhra­de, prípadne čiastku, ktorá bude odberateľovi vrátená späť vo forme preplatku (ak boli zálo­hy vyššie ako fakturovaná suma).


Vytvorené: 18. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 7. 2017 23:03
Autor: dc.