Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma

Typ: ostatné
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma 1
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma

 

Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, 049 22  Gemerská Poloma

zastúpená starostkou obce Mgr. Lillian Bronďošovou

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v zmysle § 18a ods. 2 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma číslo 112/2023 zo dňa 22.06.2023

 

v y h l a s u j e

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma

 

ktorá sa uskutoční

 

31.08.2023 o 17.00 hod.

 

v zasadačke obecného úradu v Gemerskej Polome

(v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva)

 

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma:

 

 1.  kvalifikačné predpoklady:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. ďalšie predpoklady:
  • preukázateľná prax minimálne 5 rokov v oblasti verejnej správy alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,
  • komunikatívnosť,
  • organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť,
  • flexibilnosť, samostatnosť, zmysel pre zodpovednosť a dôslednosť,
  • práca s počítačom na užívateľskej úrovni (MS WORD, internet a elektronická pošta),
  • znalosť legislatívy, kompetencií a právnych noriem na úrovni samosprávy.
 3. náležitosti písomnej prihlášky:
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
  • osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri  trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016, t. j.:
 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo, štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
  • na overenie totožnosti kandidáta u občana SR je potrebné uviesť číslo občianskeho preukazu,
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom  zastupiteľstve,
  • koncepcia o činnosti hlavného kontrolóra maximálne na 2 strany formátu A4.
 1. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu  30 % úväzku, t.j. 11,25 hod. týždenne
 2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako prvý deň nástupu do práce. Týmto dňom je 01.09.2023.

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok

 

Kandidáti  na  funkciu  Hlavného  kontrolóra  obce Gemerská Poloma  svoju písomnú   prihlášku  spolu s požadovanými dokladmi doručia osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra t. j. do 17. 08. 2023 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba Hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma - Neotvárať“ na adresu: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, 049 22  Gemerská Poloma.  Platí odtlačok prezenčnej pečiatky podateľne Obecného úradu Gemerská Poloma.

 

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

 

 1.  Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ v Gemerskej Polome dňa 31.08.2023.
 2. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Gemerskej Polome v časovom rozsahu maximálne 10 minút.
 3. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.
 4. Kandidát hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti vopred písomne informovaný.
 5.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.
 6.  Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce.
 7.   Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej schránky.
 8.  Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
 • na predpísanom tlačive
 • so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta
 1.  Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
 2.  Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3.  Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:

- počet prítomných poslancov

- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky

- počet odovzdaných hlasovacích lístkov

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

- výsledky voľby, resp. II. kola voľby

- meno zvoleného kandidáta

 

Zverejnené na webovom sídle obce Gemerská Poloma www.gemerskapoloma.sk , vyvesené na úradnej tabuli obce.

Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Gemerskej Polome, tel.: 0908 800 903 počas úradných hodín.

 

 

 

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 10. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2023 14:11
Autor: