Navigácia

Obsah

informácie o knižnici

1

 

 

OBECNÁ KNIŽNICA V GEMERSKEJ POLOME

 Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma

o z n a m

Dňa 26.5.2023 (piatok) bude obecná knižnica z technických príčin zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

.

upozornenie pre čitateľov

Knižnica je otvorená od 19.1.2022  v režime z á k l a d - bez obmedzení,

a to na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 6/2022 .

kontakty:

0911 535 280

kniznica@gemerskapoloma.sk

pracovníčka knižnice: Dana Červenáková

online katalóg:  https://okgpoloma.biblib.sk

 R e z e r v o v a n i e dokumentov

Čitatelia knižnice majú možnosť rezervovať si dokumenty na základe objednávky vopred

e-mail: kniznica@gemerskapoloma.sk

telefón, SMS: 0911 535 280

Formulár tu: objednávací formulár na knihy (60.49 kB)

 

P R I H L Á Š K A za čitateľa

Prihlášku je možné si vytlačiť, vyplniť, podpísať a doniesť ju so sebou do knižnice, kde bude vystavený čitateľský preukaz. Prihlášku dieťa do 15 rokov musí podpísať rodič, resp. zákonný zástupca.

Pokiaľ sa chcete zaregistrovať z domu, pošlite vyplnenú prihlášku na e-mail: kniznica@gemerskapoloma.sk

 

prihláška za čitateľa do 15 rokov - dieťa • tu: prihláška (30.3 kB)

prihláška za čitateľa od15 rokov - dospelý • tu: prihláška (34.65 kB)

v ý p o ž i č n ý  čas

mesiac september až jún

výpožičný čas pre verejnosť

Pondelok         •       7,30    –   16,00

Streda             •       8,00    –   17,00

Piatok             •       8,00    –   17,00

 

mesiac júlaugust 

výpožičný čas pre verejnosť 

Pondelok       •        7,30    –   16,00

Streda           •        7,30    –   16,00

Piatok           •        6,30    –   14,00

 

 

obecná knižnica

 

2

 

 

 

Počiatky knihovníctva – knižnicu - v našej obci ako si spomína pani Libuša Štrbáková, neskôr Ďuričeková, dostala pod ruku v roku 1954. Začala v starom kultúrnom dome (terajší obecný úrad - Námestie SNP) v jednej miestnosti a s malým počtom starších kníh. Pomaly pribudlo viac titulov. Výpožičky robila raz týždenne, pretože vyučovanie bolo dvojsmenné a keďže učila do piatej mohla v knižnici vypožičiavať knihy len vo večerných hodinách. Tiež si spomína, že v rámci okresu bola vyhlásená za najúspešnejšiu knihovníčku v práci knižníc a výpožičiek.

4

Po odchode pani L. Ďuričekovej bola knižnica niekoľko rokov zatvorená. V roku 1967 sa začal knižný fond (KF) znova prepisovať do nových prírastkových zoznamov. V knižnici začali pracovať pani Mária Červenáková a pani Regina Šimúnová. Knihovníčky vyradili zastaralú a multiplicitnú literatúru. Zriaďovateľom knižnice bol vtedajší MNV (miestny národný výbor) a zamestnávateľom knihovníčok Okresná knižnica (OK) v Rožňave. Pracovníčky OK prevádzkovali metodickú činnosť. Po spracovaní knižného fondu (asi 2000 zväzkov) sa knižnica presťahovala do kultúrneho domu v bývalej Malej Polome (do agitačného strediska - terajšie kino, miestnosť bývalá posilňovňa). Pani Regina Šimúnová išla pracovať do Okresnej knižnice v Rožňave a v Miestnej ľudovej knižnici v Gemerskej Polome ostala pracovať pani Mária4 Červenáková. V nových priestoroch knižnice sa začal výpožičný čas trikrát do týždňa, ostatné dni boli určené na administratívnu činnosť – zápis nových kníh, budovanie katalógov, účtovné práce, príprava na besedy… Knižnica sa zapojila do súťaže Budujeme vzornú ľudovú knižnicu (BVĽK). Tento titul aj získala a dvakrát aj obhájila. Keďže knižný fond časom pribúdal začali byť primalé aj tieto priestory, a tak sa knižnica znova sťahovala do zrenovovaného rodinného domu na Hviezdoslavovej ulici.

Po vytvorení strediskového systému sa knižnica premenovala z Miestnej ľudovej knižnice na strediskovú knižnicu, pod ktorú patrili aj knižnice v Henckovciach a Betliari. Aby sa používatelia knižničných služieb mohli lepšie orientovať v KF (knižničnom fonde) začal sa budovať katalóg systematický, generálny a rôzne druhy kartoték, ktoré najviac využívala študujúca mládež. Napríklad kartotéka významných osobností z rôznych oblastí spoločenského života, regionálna kartotéka, kartotéka profesionálnej orientácie… Knižnica odoberala 15 titulov novín a časopisov.

Dobrá bola spolupráca s deťmi MŠ a ZŠ aj s dospelými, najmä s vtedajšou organizáciou Slovenského zväzu žien. Populárna bola akcia Ženské čitateľské hnutie, kde sa na pokračovanie čítala literatúra z oblasti beletrie, ba niektoré zo žien si doniesli aj ručné práce, pričom strávili veľa pekných večerov.

5

Pani Mária Červenáková vo februári roku 1999 odišla do dôchodku. Zanechala knižnicu s fondom 11 236 knižničných jednotiek. Prácu knihovníčok zastúpili pani Dana Červenáková a pani Helena Demková, ktoré sa vo výpožičkách, pri besedách pravidelne striedali.

Od roku 2004 knižnica sídli v budove bývalého obecného úradu, na poschodí (ul. 9. mája č. 660), priestory novšie a priestrannejšie, knižnici prislúchajúcejšie, tiež reprezentatívnejšie a viac využiteľnejšie.

Od polovice roku 2005 záujemcov o písané slovo a nové informácie obslúži p. Dana Červenáková. Dnes sa knižnica snaží stavať na základoch svojich predchodkýň. Služby vďaka modernizácii poskytuje aj v oblasti verejného internetu (voľný prístup k tomuto zdroju) presnejšie od leta (august) roku 2007. Vďaka projektu je naša knižnica navštevovanejšia, ľudia si k sebe nájdu bližšiu cestu, pomôžu jeden druhému. I dospelí a dôchodcovia čoraz častejšie prejavujú záujem o túto oblasť, knižnica sa viac zviditelňuje i u tejto skupiny obyvateľstva a používatelia na dedine sa môžu v tejto oblasti vyrovnať človeku v meste.

Každoročne navštevujú žiaci tunajšej základnej školy a deti materskej školy knižnicu na pravidelných besedách, kde sami seba dostáva do pozície rozhľadenejšieho človeka, niečomu sa priučia, a to všetko zábavnou formou.

Aj touto cestou sa knižnica dostáva do povedomia občanov obce, svoje miesto má aj na webovej stránke obce a verím, že si našla aj miesto v srdciach mnohých vás, kde sa radi zastavíte, spestríte svoj čas a tiež stretnete s inými používateľmi našej knižnice, o čom svedčia i mnohé stretnutia detí, mládeže i dospelých, ktorí sa tu pravidelne stretávajú a „besedujú“.

Obecná knižnica má i dnes svoje nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní celoživotného vzdelávania občanov obce Gemerská Poloma.                                                                                           Dana Červenáková

obecná knižnica