Navigácia

Obsah

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ POHREBU SVOJICH BLÍZKYCH

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ POHREBU SVOJICH BLÍZKYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku správu o príčine smrti.

2. Na základe lekárskej správy Vám na matrike Mestského úradu v Rožňave vystavia úmrtný list. Nesmiete zabudnúť doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list. V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici, musíte zájsť so všetkými
spomínanými dokladmi na matriku príslušného mestského úradu.

3. Vyhľadáte správcu cintorína v našej obci, kontakt: 0908 339 408, ktorý určí miesto hrobu, otvorí a uzavrie dom smútku na čas uloženia zosnulého. Dohodnete, alebo mu oznámite dátum a čas pohrebu.

4. V prípade zvonenia na kostolných zvonoch požiadajte miestnych farárov:
Mgr. Janka Kendžurová - evanjelický farský úrad - tel.: 0915 960 028
JUDr. Štefan Magut - rimskokatolicky farský úrad - tel.: 058/7950 190

Vzhľadom na to, že obec nemá pohrebnú službu, vykopanie hrobu si zabezpečujú pozostalí sami.

5. Obec Gemerská Poloma nedisponuje pohrebným vozidlom, preto uvádzame adresy pohrebných služieb, na ktoré sa môžete obrátiť:

 

Pohrebné služby PIETA

Kompletné pohrebné služby
Viazanie vencov, ikebán a smútočných kytíc
Smútočné  oznámenia
Predaj rakiev
Prevoz zosnulých na Slovensku aj v zahraničí
Vybavenie matričných dokladov (zdarma)
Oprávnenie na prevoz na zdravotnú pitvu

Ul. A. Hronca 4
048 01  Rožňava
tel.: 058/ 7346 451
NON STOP 0903 612 027
http://www.pieta-roznava.sk

 

Pohrebné služby NEZÁBUDKA

Príprava pohrebného obradu
Zabezpečenie potrebných povolení a úmrtného listu
Prevoz vlastnými chladiarenskými vozidlami v rámci celej EÚ
Úprava a starostlivosť o zosnulého
Zabezpečenie smútočnej hudby
Parte, rozlúčkové karty, oznámenie úmrtia v novinách
Zabezpečenie kremácie
Zabezpečenie dopravy pre pozostalých pred a po pohrebe
Všetky povolenia potrebné pre diaľkový prevoz zomrelého
Kopanie hrobu

Akademika Hronca 3
048 01  Rožňava
tel.: 0944 555 633
email.: info@nezabudkarv.sk
http://www.nezabudkarv.sk/

 

Pohrebné služby IRIS

Vybavenie všetkých dokladov
Rečník, recitátor
Hudobný doprovod
Prevoz z miesta určenia na určené miesto
Prevoz do aj zo zahraničia
Obliekanie
Úprava podľa priania zákazníka
Nosiči
Výkop rôznych typov hrobov
Odkrytie, zakrytie a betónovanie krypty
Spúšťanie do hrobov
Rozoberanie hrobového príslušenstva
Exhumácia
Vybavenie krematória
Vybavenie cirkevného obradu
Fotografovanie
Video nahrávanie
Zväčšenie fotografie
Smútočné oznámenia

Mgr. Katarína Molčanová
Ul. Akademika Hronca 2
048 01  Rožňava
tel.č. : 058/ 7324 539
vodiči - 0908 042 778
majiteľka firmy - 0905 807 945
zákonný zástupca - 0918 512 307, 0907 919 892
ekonómka - 0918 681 907
email: sluzby@pohrebnesluzby-roznava.sk
http://www.pohrebnesluzby-roznava.sk

 

6. Ďaľšie kontakty:
 

Podporné pohrebné združenie Betliar - Jana Ciberajová - tel.: 0905 742 206                  

Edita Bodnárová, bytom: ul. Fraňa Kráľa, tel.: 0907 234 149 – kvetinárstvo
Štefan Brutovský, Rožňava, Štítnická 27, tel.: 058/7343 875, 0905 293 781 – kamenárstvo, vykopanie hrobu

 

Vážení spoluobčania, veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri vybavení všetkých formalít a náležitostí týkajúcich sa pohrebu.