Navigácia

Obsah

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

 

Prijímateľ dotácie: obec Gemerská Poloma

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice
Názov projektu: Výstavbou detských ihrísk proti protispoločenskej činnosti a vandalizmu v obci Gemerská Poloma – Etapa č. 1: „Detské ihrisko Gemerská Poloma“

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie: 12.11. 2019
 

Začiatok realizácie projektu:  marec 2020
Ukončenie hlavných aktivít projektu:  október 2020

Ukončenie realizácie projektu: január 2021

Poskytnutá dotácia v EUR: 5 000,-
Celkový rozpočet projektu v EUR: 16 090,66

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 2 mesiace
Miesto realizácie projektu: obec Gemerská Poloma
 

Východisková situácia projektu:

Súčasná situácia v našej obci neposkytuje dostatok priestorov na aktívne trávenie voľného času detí rôznych vekových skupín. V obci či školskom dvore absentovalo primerané detské ihrisko. Areál pri materskej škole nezodpovedal normám bezpečnosti a ani po estetickej stránke nepôsobil veľmi dobre. Je dostatočne chránený oplotením a kamerovým systémom, je umiestnený v strede obce s dobrým prístupom. Vtedajšie vybavenie detského ihriska nebolo pre rozvoj detí dostatočné a ani najbezpečnejšie. Deti tak nemali podmienky pre exteriérové aktivity ani zďaleka v takom rozsahu, aký je štandard v bežných materských školách. Absencia takýchto aktivít má pritom negatívny vplyv na ich telesný a motorický rozvoj.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor, kde by deti získali nie len bezpečné miesto pre svoje hry, ale aj vďaka novým prvkom by sa podnietil ich rozvoj zručností, zdravia a pozitívnych postojov k okoliu, v ktorom žijú. Jedným z hlavných cieľov bolo formou motivácie a prevencie ponúknuť deťom príležitosť pre aktívne trávenie voľného času. V našej obci sa objavuje značný podiel protispoločenskej činnosti páchanej maloletými a mladistvými osobami. Postupnými opatreniami obec očakáva zníženie rozsahu týchto sociálno-patologických javov.

 

Ciele projektu:

Podstatou realizovaného zámeru je v prvom rade rozvíjanie športových aktivít a zdravého životného štýlu predovšetkým detí a mládeže, ktorí predstavujú najrizikovejšiu skupinu v našej obci. Prvoradým cieľom je vytváranie optimálnych podmienok využívania voľného času detí a mládeže aj pre telesný vývin jednotlivca. Zlepšiť podmienky pre ich športovú činnosť a hlavne podporovať rozvoj detí a mládeže s dôrazom na ich bezpečnosť.

S dôrazom na tieto ciele:

 • predchádzanie a vytváranie vhodných preventívnych opatrení pred kriminalitou alebo trávením voľného času pri sledovaní televízie, internetu a médií ako potenciálneho nástroja šírenia sociálno-patologických javov, vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj telovýchovných a športových aktivít s dôrazom na bezpečnosť
 • poskytnúť viac možností pre voľnočasové aktivity pre deti a mládež na území obce
 • skvalitniť občianske spolunažívanie a skvalitňovať integráciu detí do spoločnosti s dôrazom na ich individuálne potreby
 • ochraňovať dieťa pred sociálno-patologickými javmi poskytovaním väčších možností využívania voľného času, budovaním podnetného prostredia pre deti a mládež
 • formovať a rozvíjať detskú osobnosť v pozitívnej záujmovej činnosti
 • vytvorenie vhodného a bezpečného prostredia, nielen pre maloleté deti ale pre všetky vekové kategórie na trávenie voľného času
 • rozvíjanie spoločenských väzieb a vzťahov v rodinách a medzi občanmi obce
 • zvýšenie atraktivity obce, zvýšenie záujmu rodičov o aktivity v obci, aktivity svojich maloletých detí, rozvoj obce, spolupatričnosti a ochranu verejného majetku
 • tvorba a skvalitnenie školských aj mimoškolských aktivít pre deti

 

Účel projektu:

 • prvotné predchádzanie ohrozujúcim javom, zvyšovanie bezpečnosti v obci, zdravý vývoj maloletých detí

 

Prínos projektu:

 • detské ihrisko v obci

 

Dosiahnuté výstupy projektu:

 • vybudované detské ihrisko pozostávajúce z gymnastickej šesťuholníkovej zostavy, dvoch pružinových hojdačiek, kolotoča, vláčika s tunelom, zostavy (s dvoma šmýkačkami, lanovým chodníkom, schodmi a dvoma hojdačkami) a gumených dopadových plôch v centrálnej zóne obce