Navigácia

Obsah

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

 

               

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"

 

Prijímateľ dotácie: obec Gemerská Poloma

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice
Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Gemerská Poloma
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie: 06.11. 2018
 

Začiatok realizácie projektu:  november 2018
Ukončenie hlavných aktivít projektu:  december 2018

Ukončenie realizácie projektu: január 2019

Poskytnutá dotácia v EUR: 10 000,-
Celkový rozpočet projektu v EUR: 12 853,-

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 1 mesiac
Miesto realizácie projektu: obec Gemerská Poloma
 

Východisková situácia projektu:

Projektom obec mienila pokryť jednu z najproblematickejších oblastí, kde dochádza k páchaniu trestných činov alebo priestupkov na úseku verejného poriadku, porušovaniu všeobecne záväzných nariadení obce, poškodzovaniu majetku obce, poškodzovaniu dopravného značenia, k dopravným priestupkom a pod.. Tento kamerový systém pokrýva oblasť Námestia SNP, časti ulíc Slanskej, Hlavnej, Dobšinskej, Súľovskej a Madáčovej. Tiež pokrýva napojenie cesty prvej triedy I/67 a cesty druhej triedy II/533 a niekoľko nehnuteľností vo vlastníctve obce.

 

Ciele projektu:

  • systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít
  • zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom, bezpečnosti, ochrany zdravia, majetku obce a jej občanov
  • propagácia monitorovacieho systému
  • rozvoj spolupráce s odbornými orgánmi a organizáciami

 

Účel projektu:

  • prvotné predchádzanie ohrozujúcim javom a zvyšovanie bezpečnosti v obci

 

Prínos projektu:

  • komplexný kamerový systém v obci

 

Dosiahnuté výstupy projektu:

  • vybudovaný digitálny kamerový systém v časti obce pozostávajúci z 11 ks kompaktnej 3MPx IP kamery s ultra citlivosťou a 2 ks špeciálnej kamery na čítanie ŠPZ
  • prepojenie všetkých kamier optickým káblom a prevodníkom do nahrávacieho zariadenia umiestneného v kancelárii starostu obce