Obsah

DRUHÉ ZASADANIE RIADIACIEHO VÝBORU PROJEKTU

11. decembra 2014 sa uskutočnilo druhé zasadanie Riadiaceho výboru projektu „Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba". Na zasadaní sa okrem členov Riadiaceho výboru zúčastnili ako prizvaní hostia novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Michalka a stavebný dozor Ing. Slavko Žilinčík.
Na zasadnutí Riadiaci výbor riešil ako hlavný bod postup zmeny štatutárneho zástupcu obce (starostu). Riadiaci výbor okrem toho zobral na vedomie informácie o stave realizácie projektu, informáciu o procese zmeny projektovej dokumentácie stavby, konštatoval časový posun projektu a najmä stavby ČOV vzhľadom na zložitý proces zmenového stavebného konania a zobral na vedomie prijaté opatrenia.
Ing. I. Ivančin ako zástupca Národného kontaktného bodu pre Švajčiarsky finančný mechanizmus Úradu vlády SR, poďakoval odchádzajúcemu starostovi J. Chanasovi za príkladnú spoluprácu.
Pred zasadnutím Riadiaceho výboru sa uskutočnil Kontrolný deň projektu a pracovné stretnutie projektového tímu, na ktorom novo nastupujúcemu starostovi boli predstavení jednotliví členovia tímu a bol informovaný o stave realizácie projektu.

Zasadanie Riadiaceho výboru projektu 11.12.2014

Kontrolný deň projektu kanalizácie a pracovné stretnutie 11.12.2014Odovzdanie projektu novému starostovi obce 11.12.2014