Obsah

Obec podpísala zmluvu o výstavbe kanalizácie a ČOV

Obyvatelia Gemerskej Polomy by mali mať do konca roka 2015 čistejšiu obec, vďaka novej kanalizácii a čističke odpadových vôd.
Obec Gemerská Poloma v zastúpení pánom starostom Jánom Chanasom 12. decembra 2013 podpísala Zmluvu na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd s víťazom verejnej súťaže, ktorým je firma Plyspo s.r.o z Rožňavy. Za spoločnosť Plyspo podpísal zmluvu jej konateľ Ing. Vladimír Maduda.
Stavba je financovaná z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce formou nenávratnej finančnej pomoci vo výške 97,52% celkových výdavkov. Samotná výška investície presiahne 5 mil. EUR.
Realizáciou projektu sa prispeje ku skvalitneniu a skultúrneniu života v obci a napríklad aj k zachovaniu vysokej kvality vody Súľovského potoka a k zlepšeniu vody v rieke Slaná. Výstavba verejnej kanalizácie a ČOV je nutnou podmienkou udržateľného rastu obce a patrí medzi jej priority , ktoré si v roku 2009 zadefinovala v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

1

(Podpis zmluvy)

2