Navigácia

Obsah

Loga           

 

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma

 

Obec Gemerská Poloma realizuje dopytovo-orientovaný projekt:

 

Operačný program:   Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:              312081BJH1

Názov projektu:          Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma

Realizácia projektu:    04.2021 – 03.2023

Rozpočet projektu:     27 200,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:        1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

                                   2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo                                                   verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:            Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup                                         ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania                                           opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu                                     umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena                                                   domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav.                                             Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života                                           seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:         Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Hlavná aktivita sa                                         vykonáva počas 24 mesiacov realizácie projekt. Opatrovateľskú službu poskytujú  2                                             opatrovateľky, resp. opatrovatelia na celý úväzok v pracovnoprávnom vzťahu žiadateľa.                                       Cieľovou skupinou projektu sú: 1. Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým                                       sa poskytujú sociálne služby; - seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným                                                 znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc                                         zo strany obce. 2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho                                           začlenenia vo verejnom sektore – pôvodní, resp. noví zamestnanci pre výkon                                                       opatrovania.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk