Navigácia

Obsah

Loga           

 

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma

 

Obec Gemerská Poloma realizov dopytovo-orientovaný projekt:

 

Operačný program:   Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:              312081BJH1

Názov projektu:          Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma

Realizácia projektu:    04.2021 – 03.2023

Rozpočet projektu:     27 200,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:       

1. Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; - seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc zo strany obce.

2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore – pôvodní, resp. noví zamestnanci pre výkon opatrovania.

Ciele projektu:           

Cieľom projektu bolo zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup  ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma. Uvedený cieľ prispel k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepšila kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:         

Hlavnou aktivitou projektu bolo „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Hlavná aktivita sa vykonávala počas 24 mesiacov realizácie projektu. V období od 12/2021 do konca 07/2022 bola opatrovateľská služba vykonáva 2 opatrovateľkami u 3 klientov. Od začiatku 08/2022 pribudol ešte 1 opatrovaný klient, t. j. opatrovateľskú službu vykonávali 2 opatrovatelia u 4 opatrovaných klientov, čím došlo k prekročeniu merateľného ukazovateľa. Od 02/2023 došlo zo zdravotných dôvodov k zníženiu počtu opatrovaných klientov o 1 osobu, čím musela byť 1 opatrovateľka so zostávajúcim 1 klientom vyradená z projektu. Vzhľadom k tomu, že naďalej mohla vykonávať opatrovateľskú službu iba pre jedného klienta v rámci polovičného úväzku, do projektu jeho implementácie už spätne nevstúpila.  Obec využila v rámci projektu aj možnosť spätnej oprávnenosti výdavkov, a to v období od 04/2021 do 01/2021, kedy bola refundovaná mzda 1 opatrovateľky, ktorá počas obdobia spätnej oprávnenosti zabezpečovala opatrovateľskú starostlivosť na plný úväzok u 2 opatrovaných klientov. Implementácia projektu v plnom rozsahu splnila očakávania obce.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk