Obsah

Nájomný bytový dom Fraňa Kráľa 486 (7 bytových jednotiek)

 

Prijímateľ dotácie a úveru:  obec Gemerská Poloma

 

Poskytovateľ úveru:  Štátny fond rozvoja bývania na základe:

  • Zmluvy o úvere č. č. 800/320/2016 zo dňa 16.06.2016

Link: https://www.sfrb.sk/

 

Poskytovateľ dotácie:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe:

  • Zmluvy č. 0045-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov zo dňa 20.07.2016
  • Zmluvy č. 0046-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti zo dňa 20.07.2016

Link: https://www.mindop.sk/

 

Spôsob obstarania nájomných bytov:  kúpou na základe:

  • Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 09.04.2018 vrátane Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.08.2018

Predávajúci a zhotoviteľ:  Čech, s. r. o. Prešov

Názov stavby:  Rekonštrukcia objektu súp. č. 486 na nájomný bytový dom (7 bytových jednotiek), ul. 9. mája, Gemerská Poloma

Miesto realizácie projektu: obec Gemerská Poloma, Fraňa Kráľa 486

Začiatok a koniec realizácie projektu rekonštrukcie:  01.03.2017 – 10.07.2018

 

Poskytnutá dotácia v EUR:  164 520,-

Poskytnutý úver v EUR:  220 200,-

Vlastné zdroje v EUR:  11 626,-

Celkový rozpočet projektu v EUR:  392 346,-

 

Prínos projektu:

Obec Gemerská Poloma kúpou zrekonštruovanej budovy získala do osobného vlastníctva nájomný bytový dom pozostávajúci zo 7 bytov a prislúchajúcej infraštruktúry. Nájomný bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete, ku každému bytu prislúcha pivnica, spoločné priestory bytového domu vrátane kočikárne a jedno parkovacie miesto. Bytový dom pozostáva z piatich dvojizbových bytov a dvoch trojizbových.