Obsah

 

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

 

Komisie

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

 

k o m i s i e

Uznesením č. 3/2018/ust. z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018 sú zriadené komisie

•Ÿ Finančná komisia

Ÿ• Komisia vzdelávania, kultúry a športu

Ÿ• Komisia stavebná a životného prostredia

Ÿ• Sociálna a bytová komisia

Ÿ• Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností

 

1.

 1. predseda Finančnej komisie: PhDr. Ivana Antalová
 2. členovia komisie: 

             a. poslanci: JUDr. Ing. Vladimíra Číková, Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik

             b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Kamila Mitríková, Ing. Eva Žúdelová

         

2.

      a)   predseda Komisie vzdelávania, kultúry a športu: Bc. Jana Ferenčíková

      b)   členovia komisie: 

           a. poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Marek Chochol, Ľubica Šmelková

           b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dana Červenáková, MVDr. Viktor Demko,

                            Marek Vais, Bc. Eva Žúdelová

 

3.

      a)   predseda Komisie stavebnej a životného prostredia: JUDr. Vladimír Očkaik

      b)   členovia komisie: 

           a. poslanci: Juraj Dovala, Stanislav Kučerák, Ivan Sústrik

           b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dana Červenáková, Erika Olexová

 

4.

       a) predseda Sociálnej a bytovej komisia: Stanislav Kučerák

       b) členovia komisie: 

              a. poslanci: JUDr. Ing. Vladimíra Číková, JUDr. Vladimír Očkaik, Ľubica Šmelková

              b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: ---

5.

      a)   predseda Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností: Juraj Dovala

      b)   členovia komisie: 

           a. poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Marek Chochol, Stanislav Kučerák

           b. náhradníci, poslanci: Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik

náplň práce komisií:

1. Finančnej komisie

 1. podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce aj na jeho zmenách
 2. dohliada na hospodárenie s majetkom obce, na inventarizáciu majetku obce
 3. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. zaujíma stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku, k územnému plánu obce
 5. dozerá na financovanie, rozpočty, správy o hospodárení škôl a školských zariadení
 6. vypracúva stanovisko k dotáciám schvaľovaným obecným zastupiteľstvom pre spoločenské organizácie

 

2. Komisie vzdelávania, kultúry a športu

 1. príprava a organizácia kultúrno-spoločenských, turistických a športových podujatí v našej obci pod hlavičkou obce,
 2. spolupráca pri organizovaní akcií s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci a miestnou ZŠ

 

3. Komisie stavebnej a životného prostredia

 1. vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru - spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce,
 2. predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom
 3. vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce
 4. spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom, zásobovanie vodou, odpadové vody
 5. spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
 6. predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
 7. spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 8. podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
 9. podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach

 

4. Sociálnej a bytovej komisia

 1. sociálnu starostlivosť o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov
 2. pomoc pri umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb
 3. pomoc rodičom s deťmi a spoločensky neprispôsobivých občanom obce
 4. koncepciu rozvoja a údržby bytového fondu obce
 5. prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce
 6. vydávanie stanovísk na uzatváranie nájomných zmlúv a výmeny bytov vo vlastníctve obce
 7. spolupráca s neštátnymi subjektami občianskymi združeniami a charitou na úseku sociálnej starostlivosti

 

5. Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností

plní úlohy v rámci svojej pôsobnosti v súlade so zákonom SNR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 

 

komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

 

 1. predseda komisie Stanislav Kučerák,
 2. členovia komisie:  PhDr. Ivana Antalová, JUDr. Ing. Vladimíra Číková, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Čl. 7

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

(5) Oznámenie podľa odseku 1 podáva

a)   starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

b)   poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom) zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

c)   predseda vyššieho územného celku a poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva vyššieho územného celku. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ak sú v zastupiteľstve vyššieho územného celku zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia  s najvyšším počtom poslancov,

d)  rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,

e)   iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“).