Obsah

poslanci obecného zastupiteľstva

PhDr. Ivana Antalová

Mgr. Lillian Bronďošová

Mgr. Jana Červenáková

Juraj Dovala

Marian Ferenc

Stanislav Kučerák

Mgr. Alica Nemčková

Ondrej Tompoš

Ing. Jaroslav Vešelínyi

 

Orgánmi obce podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.

 

PhDr. Ivana Antalová 

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

zástupkyňa starostu obce

PhDr. Ivana Antalová   poslankyňa (prvé volebné obdobie)

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, predsedníčka

Komisia na ochranu verejného záujmu, členka

Sociálna komisia, členka

Zástupca zriaďovateľa do Rady materskej školy

- zverený obvod: ulice – Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Partizánska

- kontakt: 0949 288 945; antalova.ivana@gmail.com

- informácie

- stav: vydatá, 2 deti

- status: zamestnaná – Riaditeľka zariadenia podporovaného bývania a domova sociálnych služieb, kde koordinuje aj dobrovoľnícke aktivity. Má profesijné skúsenosti s manažmentom v sociálnych službách, s organizačným a technickým zabezpečením projektov, či s riadením ľudských zdrojov, lektoruje opatrovateľské kurzy. Venuje sa individuálnemu a skupinovému sociálnemu poradenstvu a supervízii v pomáhajúcich profesiách. Poskytuje špecializované poradenstvo pre jednotlivcov aj skupiny.

- záľuby: turistika, plávanie, čítanie.

 

Mgr. LILLIAN BRONĎOŠOVÁ

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

Mgr. LILLIAN BRONĎOŠOVÁ poslankyňa

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na ochranu verejného záujmu, predsedníčka

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, členka

- zverený obvod: ulice – Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová, Staničná, Šafáriková

- kontakt: lbrondosova@gmail.com

- informácie

- stav: vydatá, 3 dcéry

- vzdelanie: Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

- status: zamestnaná, Okresný úrad v Rožňave 1992 – 2003; Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. od r. 2003  trvá

- členka spoločenských organizácií v obci: Miestny odbor Matice slovenskej od r. 1997; Folklórna skupina Dolina od r. 2009; Dobrovoľný hasičský zbor od r. 2016

- záľuby: folklór, šport, turistika.

 

Mgr. JANA ČERVENÁKOVÁ

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

Mgr. JANA ČERVENÁKOVÁ  poslankyňa

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na ochranu verejného záujmu, členka

Komisia stavebná a životného prostredia, členka

Rada základnej školy, zástupca za poslancov

- zverený obvod: ulice - Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Partizánska

- kontakt: 0907 476 070; cervenakovajana74@gmail.com

- informácie

- status: zamestnaná, finančný poradca pre KOMUNÁLNU poisťovňu

- rodáčka a mama dvoch detí

- záľuby: čítanie, bicyklovanie.

 

JURAJ DOVALA

 poslanec (prvé volebné obdobie)

JURAJ DOVALA  poslanec

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, člen

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, člen

Zástupca zriaďovateľa do Rady materskej školy

- zverený obvod: ulice - Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského, Súlovská, Družstevná

- kontakt: 0904 935 605; jurajdovala1@gmail.com

- informácie

- stav: ženatý, 2 deti

- status: zamestnaný, Lesy SR Rožňava (strojník na zemných strojoch, 1991 - 2001); Eurobus Rožňava (vodič autobusu 2001 - 2005); školník, kurič - Základná škola Gemerská Poloma, od r. 2005 trvá                                                                             

- záľuby: posilňovanie, športová streľba, práca s drevom, kultúra, hudba, príroda.

 

MARIAN FERENC

poslanec (tretie volebné obdobie)

MARIAN FERENC poslanec (tretie volebné obdobie)

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia kultúry, vzdelávania a športu, predseda

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Rada základnej školy, zástupca za poslancov

- zverený obvod: ulice - Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková, Lipová, Letná

- kontakt:

0908 203 938; marfer04922@gmail.com

- informácie

- stav: ženatý, 2 deti

- status: zamestnaný, vodič autobusu

- záľuby: šport, turistika, príroda.

 

STANISLAV KUČERÁK

poslanec (prvé volebné obdobie)

- poznámka: odmietol poskytnúť informácie

 

Mgr. ALICA NEMČKOVÁ 

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

Mgr. ALICA NEMČKOVÁ   poslankyňa (prvé volebné obdobie)

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Sociálna komisia, predsedníčka

Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, členka

Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov

Zástupca zriaďovateľa do Rady materskej školy

- zverený obvod: ulice - Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová, Staničná, Šafáriková

- kontakt: alica.nemcko@gmail.com

- informácie

- vzdelanie: SEŠ Rožňava, Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta manažmentu

- rodáčka a mama dvoch detí; chová domáceho miláčika Bonku (pes)

- status: zamestnaná, samostatný referent Oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSVaR Rožňava

- záľuby: práca v záhrade, ručné práce, čítanie kníh, hudba a cestovanie, spoznávanie regiónov a zvykov.

 

ONDREJ TOMPOŠ

poslanec (tretie volebné obdobie)

ONDREJ TOMPOŠ poslanec (tretie volebné obdobie)

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, predseda

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, člen

Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, člen náhradník

- zverený obvod: ulice - Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského, Súlovská, Družstevná

- kontakt: 0907376616

- informácie

- otec dvoch detí

- záľuby: šport, knihy, príroda.

 

Ing. JAROSLAV VEŠELÍNYI

poslanec (prvé volebné obdobie)

Ing. JAROSLAV VEŠELÍNYI  poslanec (prvé volebné obdobie)

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Finančná komisia, predseda 

Komisia na ochranu verejného záujmu, člen

Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí, člen náhradník

Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov

Zástupcovia zriaďovateľa do Rady materskej školy

- zverený obvod: ulice - Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková, Lipová, Letná

- kontakt: 0905681885; jaroslav.veselinyi@gmail.com

- informácie

- status: súkromný podnikateľ od r. 1993 - trvá

- záľuby: šport, turistika, príroda, stavbárina.