Obsah

poslanci obecného zastupiteľstva

PhDr. Ivana Antalová

Janka Ciberajová

Mgr. Jana Červenáková

Juraj Dovala

Marian Ferenc

Mgr. Alica Nemčková

Mária Spišáková

Ondrej Tompoš

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Orgánmi obce podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.

 

PhDr. Ivana ANTALOVÁ 

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

zástupkyňa starostu obce

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Finančná komisia, predseda

Komisia na ochranu verejného záujmu, členka

Janka CIBERAJOVÁ

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na ochranu verejného záujmu, predseda

Finančná komisia, členka

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, členka

Sociálna a bytová komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradník

Mgr. Jana ČERVENÁKOVÁ

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, predseda

Sociálna a bytová komisia, členka

Juraj DOVALA

poslanec (druhé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Sociálna a bytová komisia, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

Marian FERENC

poslanec (štvrté volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, predseda

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Komisia na ochranu verejného záujmu, člen

Mgr. Alica NEMČKOVÁ 

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Sociálna a bytová komisia, predseda

Finančná komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, členka

Mária SPIŠÁKOVÁ

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, členka

Sociálna a bytová komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradník

Ondrej TOMPOŠ

poslanec (štvrté volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, predseda

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

Ing. Jaroslav VEŠELÍNYI

poslanec (druhé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách: