Obsah

poslanci obecného zastupiteľstva

PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa a zástupkyňa starostu obce

Finančná komisia, predseda

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, členka

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, členka

Rada Materskej školy Gemerská Poloma, členka

Rada Základnej školy Gemerská Poloma, členka

 

Mária Antalová, poslankyňa

Komisia stavebná a životného prostredia, členka

Sociálna a bytová komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradníčka

Rada Materskej školy Gemerská Poloma, členka

 

Janka Ciberajová, poslankyňa

Sociálna a bytová komisia, predseda

Komisia stavebná a životného prostredia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, členka

Rada Základnej školy Gemerská Poloma, členka

 

Bc. Jana Dovalová, poslankyňa

Finančná komisia, členka

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, členka

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, členka

Rada Materskej školy Gemerská Poloma, členka

 

Jozef Chochol, poslanec

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, člen

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradník

 

Marek Chochol, poslanec

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, predseda

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, predseda

Finančná komisia, člen

Rada Základnej školy Gemerská Poloma, člen

 

Ľubica Šmelková, poslankyňa

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, predseda

Sociálna a bytová komisia, členka

 

Radoslav Švec, poslanec

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, člen

Rada Materskej školy Gemerská Poloma, člen

 

Ondrej Tompoš, poslanec

Komisia stavebná a životného prostredia, predseda

Sociálna a bytová komisia, člen

Orgánmi obce podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.