Obsah

poslanci obecného zastupiteľstva

PhDr. Ivana Antalová

Janka Ciberajová

Mgr. Jana Červenáková

Juraj Dovala

Marian Ferenc

Mgr. Alica Nemčková

Mária Spišáková

Ondrej Tompoš

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Orgánmi obce podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.

 

PhDr. Ivana ANTALOVÁ 

Občianska konzervatívna strana

PhDr. Ivana Antalová

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

zástupkyňa starostu obce (druhé volebné obdobie)

- kontakt:

telefón: 0949 288 945

e-mail: antalova.ivana@gmail.com

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Finančná komisia, predseda

Komisia na ochranu verejného záujmu, členka

Zástupca do Rady materskej školy, zástupkyňa za poslancov

 

- zverený obvod: Betliarská, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Patrizánska

Janka CIBERAJOVÁ

Slovenská národná strana

Janka Ciberajová

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

- kontakt:

telefón:  0905 742 206

j.ciberajova@gmail.com

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na ochranu verejného záujmu, predseda

Finančná komisia, členka

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, členka

Sociálna a bytová komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradník

 

- zverený obvod: Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková I., Dovčíková II., Lipová, Letná

Mgr. Jana ČERVENÁKOVÁ

Slovenská národná strana

Mgr. Jana Červenáková

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

- kontakt:

telefón: 0907 476 070

e-mail: cervenakovajana74@gmail.com

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, predseda

Sociálna a bytová komisia, členka

Zástupca do Rady základnej školy, zástupkyňa za poslancov

 

- zverený obvod: Betliarská, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Patrizánska

Juraj DOVALA

Slovenská národná strana

Juraj Dovala

poslanec (druhé volebné obdobie)

- kontakt:

telefón: 0904  935 605

dovalajuraj70@gmail.com

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Sociálna a bytová komisia, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov

 

- zverený obvod: Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského, Súlovská, Družstevná

Marian FERENC

nezávislý kandidát

Marian Ferenc

poslanec (štvrté volebné obdobie)

- kontakt:

telefón: 0908 203 938

marfer04922@gmail.com

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, predseda

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Komisia na ochranu verejného záujmu, člen

Zástupca do Rady základnej školy, zástupca za poslancov

 

- zverený obvod: Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková I., Dovčíková II., Lipová, Letná

Mgr. Alica NEMČKOVÁ 

Slovenská národná strana

Mgr. Alica Nemčková

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

- kontakt:

telefón; 0944 171 902

e-mail: alica.nemcko@gmail.com

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Sociálna a bytová komisia, predseda

Finančná komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, členka

Zástupca do Rady materskej školy, zástupkyňa za poslancov

 

- zverený obvod: Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová, Staničná, Šafárikova

Mária SPIŠÁKOVÁ

Slovenská národná strana

Mária Spišáková

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

- kontakt:

telefón: 0915 521 940

e-mail: maria.spisakova@mail.t-com.sk

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, členka

Sociálna a bytová komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradník

Zástupca do Rady základnej školy, zástupkyňa za poslancov

 

- zverený obvod: Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského, Súlovská, Družstevná

Ondrej TOMPOŠ

Slovenská národná strana

Ondrej Tompoš

poslanec (štvrté volebné obdobie)

- kontakt:

telefón: 0907 376 616

e-mail: nemá

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, predseda

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

 

- zverený obvod: Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová, Staničná, Šafárikova

Ing. Jaroslav VEŠELÍNYI

Slovenská národná strana

Ing. Jaroslav Vešelínyi

poslanec (druhé volebné obdobie)

- kontakt:

telefón: 0905-681885

e-mail: vecomp@vecomp.sk

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Finančná komisia, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov

 

- zverený obvod: Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková, Lipová, Letná