Obsah

poslanci obecného zastupiteľstva

PhDr. Ivana Antalová

JUDr. Ing. Vladimíra Číková

Juraj Dovala

Bc. Jana Ferenčíková

Marek Chochol

Stanislav Kučerák       

JUDr. Vladimír Očkaik

Ivan Sústrik   

Ľubica Šmelková       

Orgánmi obce podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 69

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

(3) Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Dôvody a spôsob odvolania pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon.

 

PhDr. Ivana ANTALOVÁ 

PhDr. Ivana Antalová

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

zástupkyňa starostu obce (druhé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Finančná komisia, predseda

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, členka

Komisia na ochranu verejného záujmu, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, členka

Zástupca do Rady základnej školy, zástupkyňa za poslancov

Zástupca do Rady materskej školy, zástupkyňa za poslancov

 

- zverený obvod: Betliarská, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Patrizánska

Juraj DOVALA

Juraj Dovala

poslanec (druhé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, predseda

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, člen

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Sociálna a bytová komisia, člen

Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov

 

- zverený obvod: Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského, Súlovská, Družstevná

Bc. Jana FERENČÍKOVÁ

poslankyňa (prvé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, predseda

Finančná komisia, členka

Sociálna a bytová komisia, členka

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradník

Zástupca do Rady základnej školy, zástupkyňa za poslancov

Zástupca do Rady materskej školy, zástupkyňa za poslancov

 

- zverený obvod:

Stanislav KUČERÁK

poslanec (druhé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Sociálna a bytová komisia, predseda

Komisia stavebná a životného prostredia, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, člen

Zástupca do Rady základnej školy, zástupca za poslancov

 

- zverený obvod:

JUDr. Vladimír Očkaik

poslanec (prvé volebné obdobie)

 

- zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Komisia stavebná a životného prostredia, predseda

Finančná komisia, člen

Sociálna a bytová komisia, člen

Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností, náhradník

Zástupca do Rady materskej školy, zástupca za poslancov

 

- zverený obvod: