Navigácia

Obsah

Prijímanie podnetov a požiadaviek občanov

Uznesením č. 21/2018/ust. z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018 obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e   na   v e d o m i e

návrh starostky obce rozdelenie územia obce na väčšie časti podľa jednotlivých ulíc obce Gemerská Poloma pre prijímanie podnetov a požiadaviek občanov obce takto:

 

Poslanci ŸMgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš

ulice: Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová, Staničná, Šafáriková

 

Poslanci ŸPhDr. Ivana Antalová, Mgr. Jana Červenáková

ulice: Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Partizánska

 

Poslanci Janka Ciberajová, Marian Ferenc, Ing. Jaroslav Vešelínyi

ulice: Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková, Lipová, Letná

 

PoslanciŸ Juraj Dovala, Mária Spišáková

ulice: Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského, Súlovská,     

         Družstevná

 

Starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová

lokalita: Huta, Podsúlová, Hámor

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 11

 

Obecné zastupiteľstvo

 

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 

a) starostu,

 

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,10aa)

 

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

 

d) podľa osobitného zákona.10b)

 

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,

 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,

 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,

 

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,

 

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,

 

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,

 

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,

 

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,

 

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,

 

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

 

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

 

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

 

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

 

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)

 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,

 

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

 

g) uznášať sa na nariadeniach,

 

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

 

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

 

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

 

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

 

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

 

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

 

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

 

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

 

q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.