Navigácia

Obsah

obecný úrad

 

► kontakt a úradné hodiny budova OcÚ

 

poštová adresa obecného úradu

obec Gemerská Poloma
Námestie SNP 211/8
049 22  Gemerská Poloma

 

 

 

 

e-mail          •  obec@gemerskapoloma.sk

web             •  www.gemerskapoloma.sk

 

telefón          +421 58 7950 112
mobil            +421 908 800 903

                      +421 948 365 021(starostka obce)

budova OcU

                   ú r a d n é      hodiny

pondelok      8.00 – 12.00 • 13.00 – 15.30
utorok          8.00 – 12.00 • 13.00 – 15.30
streda          8.00 – 12.00 • 13.00 – 15.30

štvrtok         n e s t r á n k o v ý deň

piatok          8.00 – 12.00

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 16

Obecný úrad

(1)

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2)

Obecný úrad najmä

a)

zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b)

zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c)

vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d)

vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3)

Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4)

V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5)

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

budova OcU

 

zamestnanci obecného úradu

 

   Bc. MIRIAM GREŠKOVÁ
- miestne dane a poplatok za komunálny odpad

- evidencia obyvateľstva

- pokladňa obce

- osvedčenie podpisov a listín

kontakt: 0908 800 903; obec@gemerskapoloma.sk

   Ing. EVA ŽÚDELOVÁ

- odpadové hospodárstvo (kanalizácia)

- evidencia hrobových miest, cintorínske poplatky

- sociálna agenda

- pokladňa obce

- osvedčenie podpisov a listín

kontakt: 0908 800 903; sustrikova@gemerskapoloma.sk

   Mgr. PETER TIŠLIAR

- ekonóm (účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo, evidencia majetku, bezhotovostný platobný styk)

- mzdy (mzdová agenda)

- personalistika

kontakt: 0907 069 276; tisliar@gemerskapoloma.sk

   Ing. MIROSLAV MICHALKA

- tvorba a monitorovanie projektov EÚ, grantov a dotácií

- poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému klienta

- spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, sociálnou kuratelou a inými inštitúciami, školami, exekútormi

- správa bytov a nehnuteľností

- vodič

   DANA ČERVENÁKOVÁ

- obecná knižnica (knižničné projekty) Obecná knižnica 

- tvorba obecného periodika (Polomské noviny) Polomské noviny

- zapisovateľka zasadnutí obecného zastupiteľstva

(vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí OcZ a  vyhotovenie výpisov z uznesení)

Komisia vzdelávania, kultúry a športu, členka

Komisia stavebná a životného prostredia, členka

kontakt: 0911 535 280; kniznica@gemerskapoloma.sk       

  IVETA FERENČÍKOVÁ

- upratovanie budovy obecného úradu

poznámka: počas neprítomnosti zastupuje

 

zabezpečovanie prevádzky obce vrátane prevádzky hnuteľného, nehnuteľného majetku obce, obecnej kanalizácie a ČOV

 

ŠTEFAN DORČÁK

- koordinátor verejnoprospešných prác

- riadenie aktivačných prác

- administratívne práce

kontakt: 0948 380 903

poznámka: počas neprítomnosti koordinátora zastupuje Marian Ďuríček

 

 

JOZEF GALAJDA

kontakt: 0948 410 408

MILAN SMOLKA  

JÁN POŤMÁK st.

Marian Ďuríček

► pohreby

- spravovanie cintorínov a domov smútku

p o z n á m k a: osobne alebo telefonicky vás usmernia na obecnom úrade

kontakty:

0908 339 408

0908 800 903 - počas úradných hodín

 

viac na: Postup pri vybavovaní pohrebu blízkych

 

Organizačný poriadok

 

budova OcUbudova OcU