Navigácia

Obsah

o s v e d č e n i e  podpisov a listín 

Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce

kontakt: 058/7950 112; 0948 365 021; starosta@gemerskapoloma.sk

Bc. Miriam Grešková

kontakt: 058/7950 112; obec@gemerskapoloma.sk

Ing. Zuzana Sústriková

kontakt: 058/7950 112; sustrikova@gemerskapoloma.sk

Mgr. Peter Tišliar 

kontakt: 0907 069 276; tisliar@gemerskapoloma.sk

 

sadzobník správnych poplatkov

1.

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 eura

2.

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 eura

Zákon upravuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách (ďalej len „osvedčovanie“) okresnými úradmi a obcami 599 ZÁKON z 13. decembra 2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.