Navigácia

Obsah

► stavebný úrad

ERIKA OLEXOVÁ

Komisia stavebná a životného prostredia, členka

kontakt: 058/788 10 75; 0902 906 471

e-mail: obec@gemerskapoloma.sk; obec.stitnik@stonline.sk 

poštová adresa: obec Gemerská Poloma

                          Námestie SNP 211/8

                          049 22  Gemerská Poloma

 

Stavebným úradom je obec s účinnosťou od 1. januára 2003 a pôsobnosťou stavebného úradu je výkonom štátnej správy. Spoločný obecný úrad so sídlom v Štítniku bol zriadený dňom 01. 03. 2003 na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorej účastníkmi je 16 obcí zastúpených starostami a to: obec Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rochovce, Roštár, Rozložná, Slavoška, Slavošovce, Štítnik a obec Gemerská Poloma.

V spoločnom obecnom úrade je zabezpečovaný  prenesený výkon štátnej správy v zmysle ustanovení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a to na úseku:

- ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- vodnej správy v zmysle zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (vodný zákon),

- územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel,

- pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení jeho noviel

- ochrany pred povodňami
- ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení jeho noviel

Spoločný obecný úrad vykonáva štátny stavebný dohľad, evidenčnú činnosť obce ako stavebného úradu a poskytuje informácie do informačného systému o výstavbe, archivuje všetky dokumenty v súlade so všeobecnými predpismi o nakladaní s písomnosťami a archivovaní, vykonáva spravodajskú činnosť obce a plní funkciu spravodajskej jednotky k štvrťročnému štatistickému výkazu Inv 3-04 o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch v zmysle paragrafu 18 zákona 4. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení jej noviel.