Navigácia

Obsah

 

zastupovanie starostu

PhDr. Ivana Antalová

Občianska konzervatívna strana

PhDr. Ivana Antalová

poslankyňa (druhé volebné obdobie)

zástupkyňa starostu obce (druhé volebné obdobie)

kontakt:

telefón: 0949 288 945

e-mail: antalova.ivana@gmail.com

Uznesením  č. 7/2018/ust. z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018, v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  obecné zastupiteľstvo

b e r i e   na   v e d o m i e

poverenie PhDr. Ivany Antalovej zastupovaním starostky obce Mgr. Lillian Bronďošovej počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, a to na celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 13b

 

Zastupovanie starostu

 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

 

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

 

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)