Navigácia

Obsah

V.Z.N. obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2020)

VZN č. 2-2019.pdf Stiahnuté: 194x | 13.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Gemerská Poloma

VZN č. 1-2020.pdf Stiahnuté: 157x | 13.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma (v znení dodatku č. 1/2020)

VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 233x | 08.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma

VZN č.3-2020.pdf Stiahnuté: 121x | 23.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o zmene názvov častí ulíc v obci Gemerská Poloma

VZN č. 1-2021.pdf Stiahnuté: 61x | 17.03.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1-2022.pdf Stiahnuté: 56x | 05.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách a o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na území obce Gemerská Poloma

VZN č. 1-2023.pdf Stiahnuté: 16x | 17.04.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady (v znení dodaťku č. 1/2023)

VZN č. 1-2022.pdf Stiahnuté: 20x | 10.07.2023

Stránka