Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 472x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 385x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 614x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 334x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 461x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 356x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 353x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 410x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 561x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 326x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 343x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 412x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 317x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 434x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 112x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 121x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 149x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 238x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 120x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 133x

Stránka