Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 390x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 303x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 524x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 270x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 389x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 283x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 271x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 322x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 437x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 257x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 270x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 333x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 254x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 370x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 54x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 61x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 76x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 152x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 63x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 79x

Stránka