Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 462x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 373x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 606x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 329x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 449x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 351x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 348x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 401x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 551x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 320x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 332x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 407x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 313x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 427x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 106x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 114x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 143x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 226x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 115x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 128x

Stránka