Navigácia

Obsah

základná školaKONTAKT

Meno školy: Základná škola P. K.Hostinského Gemerská Poloma
Email školy: riaditel@zsgpoloma.edu.sk
Telefón: 058/7950117
Adresa školy: Sládkovičova ulica 487/17, 049 22 Gemerská Poloma
Web: http://zsgempoloma.edupage.org/

PROFIL ŠKOLY

Názov školy: Základná škola Petra Kellnera Hostinského

Zriaďovateľ: Obec Gemerská Poloma

Právne postavenie školy: Škola je plnoorganizovaná s právnou subjektivitou.

Priestorové podmienky: Škola pozostáva z troch navzájom prepojených budov (hlavná budova, budova telocvične, budova jedálne a prvého stupňa). Nachádza sa v centre obce Gemerská Poloma, v areáli s vysadenými ovocnými stromami a športovým ihriskom.

Vybavenie školy: Škola sa každý rok postupne vynovuje, dopĺňa potrebným inventárom a rekonštruuje. V súčasnosti patríme medzi školy, ktoré sa môžu pochváliť:

            ● množstvom učební s interaktívnymi tabuľami;

            ● dvoma počítačovými učebňami (pre 1. a pre 2. stupeň);

            ● dobre zariadenými kmeňovými triedami a učebňami odborných predmetov

     (hudobnej výchovy, anglického jazyka, slovenského jazyka, matematiky,

     dejepisu – zemepisu, chémie – fyziky, biológie – výtvarnej výchovy);

            ● novo vybavenými žiackymi knižnicami (pre 1. a pre 2. stupeň);

            ● vlastnou veľkou telocvičňou;

            ● vlastnou moderne zariadenou kuchyňou a jedálňou.

Hlavné priority školy: 

            ● kvalitný výchovno-vzdelávací proces;

            ● atraktívne a rôznorodé aktivity počas vyučovania i mimo neho;

            ● jedinečný školský bodovací systém;

            ● dôstojné podmienky a vybavenie.

 

RADA Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma

              a. poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová

              b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Eva Žúdelová

 

ZŠ

 

ZŠ

ZŠ