Navigácia

Obsah

s p o l o č e n s k é organizácie

 

DHZ

DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA (DHZ)

Sme základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Dobrovoľná požiarna ochrana obce vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostí.

Pomoc DPO respektíve DHZ je možné nahlásiť na Obecnom úrade alebo telefonicky členom nášho zboru.

k o n t a k t

tel.: Juraj Dovala ml. (veliteľ) 0902 627 358

e-mail: dhzgemerskapoloma@gmail.com

 

MO MS

Miestny odbor Matice slovenskej  je príspevkovou a verejnoprávnou ustanovizňou, ktorá vyvíja činnosť v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej. Zdrojom činnosti sú príspevky členov a príspevok z rozpočtu obce. Členská základňa patrí už od prvopočiatku medzi hlavné piliere Matice slovenskej. Svojou širokou pronárodnou činnosťou a dĺžkou fungovania nemá matičné hnutie dejinnú obdobu v slovenskej histórii, v obci Gemerská Poloma od roku 1949. 

Úlohou základnej organizácie v obci je:

- upevňovať slovenské vlastenectvo

- prednostne získavať slovacikálne dokumenty; ďalej zhromažďovať, spracúvať, uchovávať a sprístupňovať, opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo

- podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry (rodákov: P. K. Hostinský a MUDr. Peter Madáč)

- pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt

- posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou.

V súčasnosti má organizácia 58 členov. Výbor tvoria: Mária Antalová -predsedníčka, Božena Antalová, Emília Fafráková, Mária Liptáková, Zuzana Koltášová, Vladimíra Spišiaková, Bc. Eva Žúdelová, Radoslav Švec.

k o n t a k t

tel.: 0907 571 182

e-mail: maria.antalova403@gmail.com

 

PZ TURECKÁ

Názov poľovného revíru: Betliar č. 4

Je to nezisková, organizácia s dlhoročnou existenciou. Členskú základňu tvorí 24 členov, 16 z Gemerskej Polomy, 9 z Betliara. Poľovnícke združenie vykonáva  svoju činnosť v katastroch obcí Betliar, Gemerská Poloma a Nadabula, vo výmere 2 846 ha. Jedná sa o lúky, pasienky, poľnohospodárske plochy a lesy v najbližšom okolí týchto obcí.

Výbor: predseda PZ - Milan Kubasko, poľovný hospodár - Juraj Koltáš, tajomník – Ondrej Chochol, finančný hospodár – Michal Mihalik, strelecký a kynologický referent – Peter Puškáš.

k o n t a k t

tel.:  bez

e-mail: bez

 

ZO KD

Základná organizácia Klubu dôchodcov je príspevkovou organizáciou. Predmetom činnosti je vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť a kultúrno-spoločenské aktivity seniorov. Zdrojom činnosti sú príspevky členov klubu a finančný príspevok z rozpočtu obce. V súčasnosti má klub 110 členov a do výboru boli na výročnej schôdzi zvolení títo členovia:

Eva Klobušníková, Zuzana Koltášová, Mária Badinová, Júlia Lišuchová, Darina Lišuchová, Zuzana Lančaričová, Emília Ferenčíková, Zuzana Ferenčíková, Valéria Puškášová, Ondrej Greško.

k o n t a k t

tel.:  bez

e-mail: klubdochodcov.gp@gmail.com

 

ZO SZPB

Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov

K dátumu 28. január 2020 organizácia eviduje 75 členov a je príspevkovou organizáciou. Zloženie členskej základne je nasledovné: muži do veku 50 rokov – 9 členov; nad 50 rokov - 39 členov. Ženy do veku 50 rokov – 2 členky a nad 50 rokov – 25 členiek. Zdrojom financií na činnosť tvoria príspevky členov a finančný príspevok z rozpočtu obce.

Činnosť zväzu je zameraná hlavne na tieto významné udalosti, resp. na ich výročia: - výročie oslobodenia obce (mesiac JANUÁR); - výročie oslobodenia SR (mesiac MÁJ); - výročie SNP (mesiac AUGUST); - výročie havárie lietadla na Flôse (mesiac OKTÓBER). Okrem týchto akcií sa naši členovia zúčastňujú na podujatiach poriadaných ÚV, resp. Oblastným výborom SZPB. Taktiež sa naši členovia zúčastňujú, resp. spoluorganizujú podujatia v obci s ostatnými spoločenskými organizáciami a ich členmi: KD, MO MS, ZO SZTP, DHZ, ZŠ, MŠ, FsK Dolina a Ev. a. v. cirkevný zbor. Zvlášť si ceníme spoluprácu s obecným úradom a obecnou knižnicou pri organizovaní resp. uverejňovaní jednotlivých podujatí, či už v Polomských novinách, alebo v novinách ÚV SZPB BOJOVNÍK.

Činnosť ZO SZPB riadi výbor v tomto zložení: Ondrej  GREŠKO, predseda ZO; Ing. Miroslav MICHALKA, podpredseda; Matej CIBERAJ, tajomník; Ľubomír GALAJDA, pokladník; Marek Vais, člen výboru; Oľga ŠTRBOVÁ, revízor.

 

Ozdobou našej základnej organizácie sú najstarší členovia organizácie

Pán Bartolomej S P I Š I A K, ktorý sa v máji t. r. (2017) dožíva 90 rokov. Je jediný žijúci a priamy účastník 2. svetovej vojny a SNP. Je držiteľom viacerých štátnych vyznamenaní, ktoré mu boli udelené pri výročných oslavách 2. sv. vojny, resp. SNP.

Pán Štefan Š M E L K O, ktorý sa v júli t. r. (2017) dožíva 90 rokov. Bol nápomocný počas prebiehajúcich bojov v rodnej obci.

k o n t a k t

tel.: 0902 759 355

e-mail: bez - možnosť využitia: kniznica@gemerskapoloma.sk (obecná knižnica)

 

ZO-SZTP

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s  telesným postihnutím a  ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých. Dnes má  65 členov.

Dňa 11. 03. 2018  konala výročná členská schôdza kde si  po štyroch rokoch členovia volili nových členov výboru.

Na základe počtu  hlasov do  výboru boli zvolení títo členovia: Mária Antalová, Mária Liptáková, Bohumil Brezňan, Magdaléna Ferenčíková, Zuzana Zatrochová, Júlia Zatrochová a Vladimír Lukáč.

Predsedom na ďalšie  4 roky sa stal Vladimír Lukáč

 

k o n t a k t

tel.: 0917 880 854

e-mail: bez