Navigácia

Obsah

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MOMS

Typ: ostatné
Matičiari hodnotili svoju činnosť

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA   MOMS DŇA 11.5.2022

 

Matičiari v Gemerskej Polome hodnotili svoju činnosť za  rok  2021

 

MO MS dňa 11.5.2022 na výročnom zhromaždení hodnotil svoju činnosť za rok 2021. Predsedníčka p. Antalová privítala hostí,  starostku obce Mgr. Lilian Bronďošovú, Ing. Zlaticu Halkovú riaditeľku Domu Matice, kultúrnu pracovníčku Domu matice p. Tatianu Tomkovú ako aj všetkých prítomných. Povstaním a minútou ticha si prítomní uctili pamiatku dlhoročnej členky MO Evky Chanasovej  a následne   zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“. Stalo sa už tradíciou, že schôdza   sa každoročne  nesie   v znamení „Dňa matiek“, a preto prítomné mamy, ale nielen tie  prišli pozdraviť  deti z materskej školy so svojim programom. Detičky väčšie, menšie aj tie najmenšie vyobliekané do krojov poďakovali vo svojich básničkách  a pesničkách všetkým mamám za starostlivosť o nich.

 

V správe O činnosti  predsedníčka oboznámila členov s dianím MO MS za uplynulý rok 2021, z ktorej vyberáme: Rok 2021 bol poznačený pandemickou situáciou, ktorá zasiahla aj našu organizáciu, a preto určité  činnosti, ktoré sme si stanovili v našom pláne činnosti  sa  žiaľ  nepodarilo zrealizovať. Už druhý rok sa nekonala súťaž v prednese poézie a prózy „Kellnerova Poloma“, „Noc s Andersenom“, turistický výstup na Moch, posedenie pri knižných novinkách, či besedy so žiakmi z materskej  a základnej školy o živote a diele  našich národovcoch. Vo všetkých tých aktivitách sme mali zastúpenie. Nedarí sa nám zorganizovať nenáročný výlet spojený s  návštevou divadla a koncom roka  predvianočnú kapustnicu, pretože pandémia udrela naplno.

Čo sa týka našej členskej základne jej počet rapídne neklesá. Ostali sme na čísle 45.  Ale treba  konštatovať, že  za uplynulý rok sa nám podarilo rozšíriť naše rady. Potešením je, že naše rady sa rozrástli o 4 členov, ev. pani farárku Mgr. Janku Kendžurovú, staronovú členku MO  pani Janka Ciberajovú, pani  Vierku Zatrochovú a pána Jána Dovalu, ktorým zároveň predsedníčka odovzdala členské preukazy.  Mnohým z nás záleží na dianí v Matici a objednávajú si  časopisy, noviny vydávané  MS v Martine. No pevne verím a dúfam, že si k nám cestu nájdu prívrženci Matice,  a tým pomôžu napĺňať jej  poslanie. I napriek situácii, ktorá nastala sa nám predsa len podarilo uctiť si  pamiatku našich národovcov P. Kellnera a Dr. Madáča položením vencov  pri ich pamätných tabuliach. Nebolo to také na aké sme zvyknutí, ale aj tak som rada, že sa nám darí pokračovať  v tejto tradícii. Našou povinnosťou je ich  pripomínať našej mladej generácii  a nezabúdať na ich život, prácu a dielo. Za náš MO  sa predsedníčka  zúčastnila pietnej spomienky na nedožité výročie narodenia  Jura Hronca v Gočove. Najväčšou  aktivitou v uplynulom roku bolo bezpochyby   Valné zhromaždenie,  ktoré  sa uskutočnilo v auguste. Celá akcia sa konala pri príležitosti „Roka národnej identity“ a tešili sme sa veľmi peknej účasti. Medzi hosťami nechýbali ani pani riaditeľka Domu matice v Rožňave  Ing. Zlatica Halková, kultúrna pracovníčka Tatiana Tomková a starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová.

 

V  rámci schôdze sa konali  voľby do výboru MO MS. Na ďalšie 4 roky  bol zvolený 7 členný výbor. Za predsedu  bola opäť  zvolená MÁRIA ANTALOVÁ, za podpredsedu  Bc. EVA ŽÚDELOVÁ, pokladníčku MÁRIA LIPTÁKOVÁ a za člena dozorného výboru RADOSLAV ŠVEC, členkami výboru MO  sú opäť  EMÍLIA FAFRÁKOVÁ, BOŽENA ANTALOVÁVLADIMÍRA SPIŠIAKOVÁ.

 

V rámci schôdze boli Ďakovným listom za aktívny prístup pri napĺňaní poslania Matice  ocenení  členovia nášho MO, ktorý im odovzdala pani riaditeľka Domu matice. Ocenení:  Mgr. Oľga Štrbová, Ondrej Greško, a Júlia Zatrochová. V spoločenskej časti všetkých prítomných prišli potešiť náš kolektívny člen detská folklórna skupina „Bambuchy“ s nádhernou scénkou o živote a diele nášho slávneho rodáka P. Kellnera Hostinského. S hospodárením MO za rok 2021 oboznámila pani Liptáková  Mária - pokladníčka MO, správu dozorného výboru  predniesol p. Švec Radoslav  a s  plánom  činnosti  na rok 2022  informovala pani Spišiaková Vladimíra.

 

Našim najväčším plánom je návšteva hrobu P. Kellnera Hostinského  v Rimavskej Sobote,  pri jeho nedožitých výročiach pod názvom „Kellnerova cesta“. MO nezabúda na našich členov pri ich jubileách. V prvom polroku sa dožili okrúhlych životných jubileí  JUDr. Lýdia Sústriková a pán Ján Chanas. Predsedníčka MO a riaditeľka Domu matice im  poďakovala za odvedenú prácu  v prospech  MO MS a  popriala všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, radosti v kruhu svojich najbližších. I keď  pánovi Chanasovi aspoň  na diaľku, pretože sa ospravedlnil a nezúčastnil sa tohto stretnutia. Keďže v úvode bolo spomenuté, že tento deň sa niesol v znamení úcty k matkám, predsedníčka všetkým mamám a starým mamám  sa poďakovala za všetko čo robia v prospech svojich detí, vnúčat a ukončila prianie básňou Modlitba  za Slovensko.

 

V diskusii vystúpila riaditeľka Domu matice s obrazom v rukách, ktorý zaujal všetkých prítomných. Na podnet pani Lýdie Sústrikovej  sa zrodila vec, ktorú môžeme nazvať  „Čaro výšivky v obraze“, ktorý vyšila pani učiteľka Mgr. Zuzana Hanuštiaková. Sú to  vzorky  rôznych   motívov, ktoré zdedila po svojej mame. Hlavný dôvod  dokončiť tieto výšivky bol,   aby sa dedičstvo  ručných prác zachovalo pre budúce generácie. I keď autorka sa nezúčastnila schôdze,  slová vďaky za ňu prijal jej manžel, ktorý neskrýval dojatie.

 

Predsedníčka na záver poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili schôdzi, pomáhali na jej príprave a obecnému úradu, Domu matice, ZŠ, MŠ a všetkým tým,  ktorí v roku 2021  akoukoľvek činnosťou prispeli, že sme sa mohli plniť myšlienku poslania Matice.  Za podporu finančnú, náboženskú,  kultúrnu a hlavne všetkým  členom, ktorí    zotrvali a  zúčastňovali na našich aktivitách. Vďaka aj  našim dvom členkám  pani Sústrikovovej  a Bodnárovej,  ktoré sa každoročne starajú o kvetinovú výzdobu v okolí pamätníka na Kurtákovej. Teda vám všetkým. Po družnej debate sa všetci prítomní posilnili dobrým jedlom, ktoré uvarila naša členka Julka Romoková  a aby sa nezabudlo na pitný režim pohárikom dobrého vínka a koláčikmi  s kávou. O všetkých    aktivitách boli napísané  články,  ktoré  boli zverejnené v   Polomských novinách  na webovej  stránke, Majgemer a  na stránke MS.

 

Mária Antalová, predsedníčka MOM MS Gemerská Poloma

 

čaro výšivky v obraze: foto (132.97 kB)

 


Príloha

Vytvorené: 5. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 8. 2022 11:52
Autor: Danka Červenáková