Navigácia

Obsah

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

ZO SZPB – Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov

 

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 si priami účastníci boja za národné oslobodenie založili na Slovensku tri základné organizácie, ktoré spolupracovali s vládnymi orgánmi a hájili záujmy odbojárov. V roku 1969 vznikla spoločná odbojárska organizácia pod názvom: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Skratka SZPB. Bola to prísne stavovská organizácia, ktorej členmi mohli byť len priami účastníci odboja. Až od roku 1992 mohli byť členmi aj vdovy a príbuzní po zomrelých odbojárov. Postupne sa mohli stať členmi aj sympatizanti.

Kurtáková

Dnes je SZPB už nie stavovská, ale spoločenská organizácia. V našej obci bola ZO SZPB od začiatku silná, pretože mala vyše 60 členov. Boli to hlavne vojaci I. čsl. armády  a partizáni, ktorí bojovali proti fašistom v SNP, civilisti, ktorí boli deportovaní do zajateckých a koncentračných táborov v Nemecku. Ďalej to boli účastníci frontových bojov v I. čsl. armádnom zbore gen. Svobodu, hlavne na frontovom úseku Poprad - Liptovský Mikuláš –Ružomberok - Martin a ďalej. Vo všetkých týchto zložkách boja za národné oslobodenie proti fašistickým nepriateľom, boli aj mladí bojovníci z Gemerskej Polomy v počte vyše 60. Okrem civilných obyvateľov, ktorí pomáhali potravinovými zásobami a šatstvom.  Ku koncu roka 2015 mala naša základná organizácia 69 členov. Z toho počtu je už len jeden žijúci priamy účastník, pán Bartolomej Spišiak.  Ostatní členovia sú príbuzní a sympatizanti, ktorí znamenajú veľké omladenie členstva. Dlhoročným kolektívnym členom je aj obecné zastupiteľstvo vrátane starostu obce.

Zo starších funkcionárov, ktorí udržiavali ZO SZPB na dobrej úrovni, treba spomenúť aspoň časť. Boli to: Juraj Brezňan, Ján Cirbus, Štefan Zatroch, Štefan Gubek, Ondrej Ďuriček, Juraj Sústrik, Juraj Lipták, Magdaléna Antalová, Emília Miškovičová. Predsedami organizácie boli: Ján Cirbus,Juraj Brezňan, Juraj Sústrik. Od roku 1997 do roku 2005 bol  predsedom Jozef Lipták, ktorý pracoval dobre a získal veľa nových mladých členov. Z dôvodu vysokého veku sa funkcie vzdal a za nového predsedu bol na výročnej schôdzi zvolený Juraj Sústrik, syn priameho účastníka SNP, ktorý je predsedom základnej organizácie od roku 2005 a od roku 2006 aj členom predstavenstva oblastného výboru.

ZO SZPB od svojho vzniku mala stále dobrú spoluprácu s predstaviteľmi obce. Od roku 1969 do roku 1986 to boli predsedovia MNV Ján Cirbus, Ján Zeman, Ján Ďuriček, Juraj Antal Od roku 1986 – 2014 bola veľmi dobrá spolupráca so starostom obce Jánom Chanasom, ktorý sa neskôr stal členom výboru.

V roku 1994 na počesť 50. výročia leteckej tragédie dal starosta obce Ján Chanas postaviť na mieste havárie lietadla na Flóse 603 m.n.m pomník na počesť obetí. Takto vzniklo ďalšie pamätné miesto. Pomník vymuroval Ján Dorkin, ktorý v tom čase robil murára pri obci. Na pomník bola súčasne umiestnená pamätná tabuľa. Taktiež bol vybudovaný náučný chodník od jestvujúceho pomníka na Kurtákovej ku novému pomníku na Flóse. Tento chodník vyznačili Ľubomír Dovala a Pavol Galajda vtedajší poslanci obce. Chodník každoročne udržiavajú členovia ZO SZPB. Výstup po tomto chodníku trvá približne 40 min. Vtedajší pomník na Kurtákovej dal starosta obce Ján Chanas rozšíriť o pamätné tabule na ktorých sú mená, hodnosti, funkcie príp. bydlisko všetkých, ktorí leteckú tragédiu neprežili. Taktirž bola umiestnená nová tabuľa na priečelie pomníka. Autorom tohto rozširovania bol Ing. Arch. Ján Rusnák a bolo venované 50. výročiu tohto nešťastia. V rímci projektu PHARE CBC bol v areáli pomníka umiestnený v roku 2009  panel, ktorý oznamuje o leteckej havárii, zobrazuje typ lietadla, ktoré havarovalo na tomto mieste.

pamätná tabuľa

O d h a l e n i e  pamätnej tabule

V obci Gemerská Poloma sa v rámci podujatí Polomská zima uskutočnili 24.januára 2009 spomienkové oslavy 64.výročia oslobodenia obce spojené s odhalením pamätnej tabule na budove obecného úradu. Odhalenia tabule sa zúčastnili za Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike radca Vladimír Sterligov  s manželkou a za Veľvyslanectvo Rumunska v Slovenskej republike radca Catalin Radoi s manželkou. Ďalej sa zúčastnili prednosta obvodného úradu v Rožňave Ľubomír Hlaváč, predseda OV SZPB v Rožňave Norbert Lacko, poslanci  OZ, predstavitelia organizácií , spoločenských organizácii a občania Gemerskej Polomy. V rámci osláv obec a starosta obce Ján Chanas prevzali ocenenie Ústrednej rady SZPB. Pietny akt zabezpečil ZPOZ Človek-človeku v Gemerskej Polome, miestny heligonkár Ján Šafár, Laureáti SR folklórna skupina Dolina a ľudová hudba Haviar. Po skončení obradu nasledovalo v spoločenskej sále stretnutie predstaviteľov spoločenských organizácii so starostom obce, zápis do pamätnej knihy obce a kultúrny program.

Jurij PotapskijJurij Potapskij 1

 

Celé  desaťročia sa každoročne koná slávnostné kladenie vencov v auguste a máji na pamiatku SNP a Dňa víťazstva. Najmä pri jubilejných oslavách neodmietnu pozvanie vzácni hostia. Nikdy nechýbajú prejavy vďaky a úcty padlým i žijúcim bojovníkom. Miesta pri pomníku a pri pamätníkoch sú udržiavané a ozdobované. V posledných rokoch výbor ZO SZPB poskytol účinnú pomoc pri podávaní žiadostí o odškodnenie, najmä u starších vdov. V rokoch 2004 a 2005 poskytol výbor odškodnenie rodinných príslušníkov. V roku 2004 pri 60. výročí SNP a v roku 2005 pri 60. výročí Dňa víťazstva, všetci žijúci priami účastníci odboja, všetky vdovy a dlhoroční členovia, dostali od Ústrednej rady SZPB jubilejné medaily. Pri príležitosti 70. výročia SNP výbor pripravil  za účasti predsedu ÚV SZPB pána Sečkára, predsedu oblastného výboru pána Lacka, ako aj za účasti širokej verejnosti,  funkcionárov, žiakov ZŠ a príslušníkov armády SR spomienkové oslavy.   Zasadnutia oblastného výboru dvakrát uskutočnili stretnutia pri príležitosti havárie lietadla na Flôse za účasti čelných predstaviteľov – pánov Sečkára, Lacka a Brndiara. Dňa 8. mája 2005 sa na jubilejných oslavách 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny zúčastnil syn pilota Nikolaja Potápskeho Jurij Potapskij - 63 ročný strojný inžinier, bytom v Rige v Lotyšsku. Našu obec navštívil ešte dvakrát, pričom sme si vždy s úctou uctili pamiatku padlých.

Z dnešnej činnosti ZO SZPB plynie záruka, že pamiatka na hrdinské boje za národné oslobodenie a pamiatka na padlých bojovníkov sa bude prenášať v našej obci i v budúcnosti z generácie na generáciu o čom svedčia  slová vďaky, ktoré prináležia obecnému úradu v obci, bývalému starostovi obce pánovi Jánovi Chanasovi, ako aj terajšiemu starostovi Ing. Miroslavovi Michalkovi, našej knihovníčke pani Danke Červenákovej, členom Klubu dôchodcov, ZO Zväzu telesne postihnutých, ZO Matici slovenskej, vedeniu a žiakom ZŠ a vedeniu MŠ za ich aktívnu pomoc pri každej udalosti.

výbor ZO SZPB v Gemerskej Polome

Správy

#

info ZO SZPB

Nemali by sme zabúdať celý text

ostatné | 12. 8. 2022 | Autor: Danka Červenáková
#

Česť Vašej pamiatke!

kladenie vencov celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor: Danka Červenáková
#

doplňujúce voľby

nový výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Gemerskej Polome celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Danka Červenáková
#

07. 05. 2020

kladenie vencov celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Danka Červenáková
#

pietna spomienka

oslobodenie obce celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Danka Červenáková
#

oslavy SNP

Dňa 31. augusta 2018 sa v našej obci konali oslavy 74. výročia SNP celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Danka Červenáková
#

členská schôdza ZO SZPB Gemerská Poloma

ZO SZPB v obci patrí medzi najpočetnejšie organizácie spadajúce pod Oblastný Výbor Rožňava. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Danka Červenáková
#

oslavy 73. výročia oslobodenia obce Gemerská Poloma

Je utorok 23. január 2018. Pravé poludnie - krásny deň. celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Danka Červenáková
#

stretnutie s jubilantmi

BARTOLOMEJ SPIŠIAK a ŠTEFAN ŠMELKO oslavujú životné jubileum celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Danka Červenáková
#

oslavy 73. výročie SNP

Prítomní si uctili pamiatku položením vencov k pamätníkom na Kurtákovej a Flôse. celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Danka Červenáková
#

spomienky - stretnutie generácií

... spoločné vystúpenie, kde sa jednotlivo striedali v chronologickom popisovaní udalostí, ktoré prebiehali od Dukly až po 8. máj, respektíve SNP- s dôrazom na udalosti, na ktorých sa v boji zúčastnili občania Gemerskej Polomy... celý text

ostatné, Knižnica | 30. 5. 2017 | Autor: Danka Červenáková
#

SPOMIENKOVÉ OSLAVY 72. VÝROČIA OD SKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dňa 8. mája sa v našej obci, v Gemerskej Polome, konali spomienkové oslavy od skončenia II. svetovej vojny ,,Deň víťazstva nad fašizmom“. celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Danka Červenáková

ZO SZPB hodnotila svoju činnosť

ZO SZPB hodnotila svoju činnosť celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Danka Červenáková
#

oslavy

23. január 2017, oslavy oslobodenia obce celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor: Danka Červenáková
#

Krpáčovo

72. výročie SNP celý text

ostatné | 25. 8. 2016 | Autor: Danka Červenáková

Juraj Hatvaník

Juraj Hatvaník celý text

ostatné | 26. 7. 2016 | Autor: Danka Červenáková
#

fotogaléria

ZO SZPB celý text

ostatné | 25. 7. 2016 | Autor: Danka Červenáková