Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 555x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 436x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 694x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 388x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 519x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 416x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 404x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 478x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 660x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 379x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 401x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 481x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 385x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 489x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 170x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 169x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 201x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 314x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 168x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 183x

Stránka