Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 582x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 455x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 716x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 404x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 537x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 438x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 421x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 500x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 696x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 398x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 418x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 509x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 404x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 507x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 190x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 182x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 217x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 342x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 186x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 201x

Stránka