Navigácia

Obsah

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

ŽIADOSTI A TLAČIVÁ

Žiadosť - kúpa/predaj/zámena/prenájom nehnuteľného majetku Stiahnuté: 636x

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 496x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 754x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 433x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 575x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 480x

Prehlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 453x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 533x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 752x

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 430x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 450x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 559x

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 432x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 540x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 227x

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 216x

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Stiahnuté: 252x

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 382x

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 219x

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 229x

Stránka