Menu
Obec Gemerská Poloma
Gemerská Poloma

 

 

 

 

 

Štefan Chochol

Náš rodák sa dožil 90 rokov

Vedecký pracovník a pedagóg v odbore cestné staviteľstvo prof. Ing. Štefan Chochol, CSc. sa narodil 4.5.1923 v Gemerskej Polome. Študoval na Stavebnej priemyselnej škole v Prešove, v rokoch 1945-1951 na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave. V rodnej obci založil Zväz mládeže, inicioval spojenie obcí Malej a Veľkej Polomy do jednej obce s dnešným názvom Gemerská Poloma. Pôsobil ako pedagóg na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita), v r. 1959-1960 a 1962-1963 bol jej rektorom. Neskôr bol členom Komisie pre školstvo a kultúru SNR, poslancom SNR, v rokoch 1970-1976 ministrom školstva SSR.
Svoj vedecko-výskumný a odborný záujem sústreďoval na problematiku prúdového stavania ciest a technológiu ich výstavby, na zvyšovanie protišmykových vlastností povrchu cestných vozoviek, na otázky zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Na SVŠT sa zaslúžil o rozvoj jej vedecko-výskumnej práce a skvalitnenie prípravy vysokoškolských odborníkov. Bol členom a predsedom Komisií pre obhajoby vedeckých prác a štátnicových komisií na Slovensku, v Prahe a Brne, pôsobil v rôznych odborných komisiách, zúčastňoval sa mnohých odborných konferencií a sympózií doma aj v zahraničí. Počas svojho aktívneho pôsobenia publikoval vyše 460 rôznych prác, viaceré aj v zahraničí. Z odboru cestného inžinierstva, projektovania a stavby ciest a diaľnic a stavebníctva mu vyšli knihy, učebnice, skriptá, vedecké práce, recenzie, odborné články, expertízy, odborné posudky projektov a dizertácií, podobne aj z problematiky školskej, pedagogickej a všeobecno-politickej. Stal sa nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní: Hrdina Trate mládeže, Za vynikajúcu prácu, Za zásluhy o výstavbu, Zlatá medaila Univerzity Komenského, Rad práce, Pamätná medaila STU (2007) a mnohé iné medaily a písomné uznania domáce i zahraničné.

1      2

3

4

Biografické články o Štefanovi Chocholovi:

Medelská, Viera: Profesor Štefan Chochol šesťdesiatročný. Technické noviny . - Roč. 31, č. 18 (1983), s. 2.

Kyselová, Iveta: Galéria rodákov : Prof. Ing. Štefan Chochol CSc. Polomské noviny. - Roč. 8 (2003) č. 2, s.2

Hlavoň, Ivan: Prof. Ing. Štefan Chochol, CSc. - 81 ročný. Horizonty dopravy . - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 39.

Publikačná činnosť v odbore cestné staviteľstvo (výber):

Chochol, Štefan: Prúdová metóda v cestnom staviteľstve : základy teórie a otázky uplatnenia prúdovej metódy v našom cestnom staviteľstve. Bratislava : SAV, 1958. 159 s.

Chochol, Štefan a kol.: Základy dopravného staviteľstva. Bratislava : SVŠT : SVTL , 1964
351 s. (Dočasná vysokoškolská učebnica.)

Marek, Mikuláš - Štefan Chochol - Ján Zelina: Cestné staviteľstvo 1 : Projektovanie ciest a diaľnic. Bratislava : Alfa, 1969. 475 s. (2. vyd. 1972) (Vysokoškolská učebnica.)

Štefan Chochol a kol.: Dopravné stavby : Základy dopravného staviteľstva. 2. vyd. Bratislava : Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, 1981. 505 s. (Dotlač 1983)

Chochol, Štefan a kol.: Cesty a diaľnice 1: projektovanie. Bratislava: Alfa, 1989. 776 s.

Chochol, Štefan: Cestná komunikácia ako pracovné prostredie vodiča. In: Povrchové vlastnosti vozoviek z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky - 1. diel . - Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1984 . - S. 46-51

Chochol, Štefan: Kvalita povrchu vozoviek a nehodovosť vo svetle dlhodobejšieho vývoja v ČSSR. In: Povrchové vlastnosti vozoviek z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky - 1. diel . - Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1984 . - S. 52-54.

Chochol, Štefan: Hodnotenie miestnych komunikácií z hľadiska bezpečnosti premávky. In:
Projektovanie, stavba a údržba miestnych komunikácií. Bratislava : Dom techniky ČSVTS, 1988 . - S. 9-12.

Chochol, Štefan a kol.: Šírkové parametre cesty a psycho-fyziologické napätie vodiča na úsekoch častých dopravných nehôd. In: Zborník vedeckých prác Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 1986 . - Bratislava : Alfa, 1989 . - S. 391-395.

Publikačná činnosť v iných odboroch:

Chochol, Štefan: Havária lietadla : Z udalosti počas národného povstania [v Gemerskej Polome]. In: Šafárikov kraj . - Roč. 8, č.11, 7.7.1945, s. 7.

Celoslovenský aktív straníckych a školských pracovníkov škôl 1. a 2. cyklu v Bratislave 25.- 26.8.1970 : prejav min. školstva SSR Štefana Chochola. Bratislava : Ministerstvo školstva SSR , 1970. 31 s.

50 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov / zost. a históriu SZSU napísal Michal Kostelný ; autorsky prispeli: Ján Cikker ; reprodukcie dokumentov a fot. dodali: J. Dedík ; na úvod: Štefan Chochol. Martin Bratislava : Osveta : Ministerstvo školstva SSR , 1971. 236 s.

Kováčiková, Terézia: Ľubochňa 1921-1971 / úvod: Štefan Chochol. Bratislava : Pravda - Ústav dejín KSS , 1971. 77 s. [8] s. fot. príl.

25 rokov učňovského školstva v SSR 1948-1973 : výstava od 29.5.1973 do 16.6.1973 : Dom SČSP v Bratislave. Úvod: Štefan Chochol. Bratislava : SPN , 1973. [15] s.

Broska, Ján – Chochol, Štefan: Účinnou podporou telesnej výchovy a športu upevňujeme zdravie všetkých zložiek národa : (verejní činitelia o telovýchove). Tip . - Roč. 6, č. 3 (1974), s. 1 a 11.

Chochol, Štefan: Úvodný prejav [na konferencii v Banskej Bystrici]. In: Vysokoškolský učiteľ a hlavné smery jeho pôsobenia v komunistickej výchove študentov. Účelová publikácia Ministerstva školstva. Bratislava : SPN, 1975 . - S. 7-14.

Chochol, Štefan: Ing. I. Poliaček, CSc., 60-ročný. Technické noviny - Roč. 32, č. 32 (1984), s. 2.

 

Výber z oficiálneho prejavu prof. Ing. ŠTEFANA CHOCHOLA, ministra školstva SSR, pri príležitosti celoštátneho kola 25. ročníka Matematickej olympiády v Bratislave dňa 6.5.1976.

Myslím si, že práve tento jubilejný ročník je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme poďakovali stovkám a tisícom nadšených a zanietených učiteľov-matematikov v celej našej vlasti, ktorí svojou húževnatou, cieľavedomou a systematickou prácou, z lásky k deťom a k „svojmu" predmetu v súlade s potrebami spoločnosti venujú všetok svoj um a schopnosti pre prípravu mladého pokolenia v tak nesmierne dôležitej disciplíne, akou sa čím ďalej tým viac stáva matematika. Našu cestu a vďačnosť si vyslúžili ti, ktorí už 25 rokov pomáhajú rozvíjať a skvalitňovať záujem o matematiku v rámci Matematickej olympiády i dalšími vhodnými formami práce. Ďakujem všetkým organizátorom aj tohto ročníka, i tým, ktorí prispeli a prispievajú k jej úspechu. Úprimné poďakovanie a ocenenie húževnatosti, schopností a cieľavedomosti patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili Matematickej olympiády, ktorí si dokázali vytvoriť správny vzťah k matematike, ale najmä vám, ktorí ste sa stali účastníkmi celoštátneho kola.
Matematická olympiáda a jej okresné a krajské kola, rôzne hry a súťaže nás každým rokom presviedčajú, že ideme správným smerom, že tieto formy spolu s obetavou, odbornou, pedagogickou a organizačnou prácou učiteľov sú základom dosiahnutých pozitívnych výsledkov, ktoré sme v tejto dôležitej disciplíne dosiahli už v základných a stredných školách.
Usilujeme sa o to, aby miera týchto pozitívnych výsledkov ďalej narastala, vychádzame z toho, že v súčasnom období vzrastá aj význam matematiky. Rozširuje a prehlbuje sa jej prenikanie do ostatných vied, od ekonomiky až po filológiu, do nášho každodenného života. Možno povedať, že matematika sa stala súčasťou života modernej spoločnosti, jej ovládnutie a aplikácia je jedným z predpokladov riešenia mnohých otázok úspešného rozvoja vo všetkých oblastiach života. Preto znovu vyzdvihujeme prácu takých učitelov matematiky, ktorí popri výučbe jej tajov sa súčasne stávajú aj jej nadšenými propagátormi, ktorí vedia pre matematiku oduševniť mládež a získavať ju, ktorí vedia z hodin matematiky vytvoriť dobrodružstvo hľadania a objavovania. Vytvárajú tak podmienky pre to, aby sa matematika stala popri materinskom jazyku už na základnej škole nielen najdôležitejším, ale aj najpríťažlivejším predmetom. Naším cieľom je, aby všetci učitelia matematiky takto chápali a uskutočňovali svoje poslanie.
Stále hľadáme najvhodnejšie cesty a prostriedky na dosahovanie optimálnych výsledkov v príprave mládeže na štúdium a povolanie. Osobitnú pozornosť sme venovali a venujeme skvalitneniu výučby jazyka slovenského, ruského a matematiky. Pokiaľ ide o matematiku, vychádzame z toho, že musí slúžiť nielen potrebám súčasnosti, ale musí sledovat' aj hospodáske i kultúrne potreby spoločnosti do budúcnosti. Môže plniť svoje poslanie iba vtedy, ak bude mať náležitý pedstih pred potrebami praxe. Matematizácia rôznych javov sa čoraz vo väčšej miere stáva jedným z najdôležitejších smerov rozvoja a špeciálnym znakom vedecko-technickej revolúcie. Profesor N. V. Markov, významný sovietsky odborník tvrdí, „že nie je vzdialený čas, keď sa v dotazníkoch všeobecnej demografickej povahy popri otázkách o vzdelaní bude vyskytovať aj otázka o schopnosti používať matematické výpočtové stroje, t. j. o schopnosti programovať strojové riešenie bežných úloh, používať strojové algoritmické jazyky." Áno, bez takýchto vedomostí a praktických návykov sa postupne už žiaden odborník a áno, aj vysokoškolský študent ktoréhokoľvek, teda nielen prírodovedného a technického odboru, ale aj humanitného odboru nezaobíde.
Materiálna jednota sveta je základom univerzálnosti použitia matematiky. Tieto skutočnosti si dnes stále viac uvedomujú nielen vedeckí pracovníci a učitelia, ale i široká verejnosť. Na mnohých konferenciách o matematike i v práci vedeckých tímov zaoberajúcich sa prestavbou štúdia jednotlivých typov a stupňov škol sa odôvodnene nastoľujú aj otázky výučby matematiky vo vzťahu k požiadavkám rozvoja vedecko-technickej revolúcie. Zákonite vyvstáva potreba podstatných zmien v obsahu a metódach výučby matematiky a pochopiteľne aj vo všetkých ostatných predmetoch. Pritom si uvedomujeme, že už pre žiakov všeobecnovzdelávacích škôl je nevyhnutná znalost' základov modernej matematiky. Iba tak môžeme aj na medzinárodných matematických olympiádách mládeže dosiahnuť výraznejšie úspechy. Iba tak môžeme rýchlejšie pokročiť vpred a kvalitne pripraviť našu mládež na náročné úlohy, ktoré ju čakajú. Ak dnes kladieme dôraz na strojárenstvo ako na ťažiskové odvetvie rozvoja spoločnosti a naša mládež sa o strojárenské odbory v nedostatočnej miere zaujíma, musí v profesionálnej orientácii mládeže zohrať svoju významnú rolu aj matematika. Zvýšiť príiťažlivosť' mladých ľudí k matematike, k technickým odborom a osobitne strojárskym, je príkazom doby, životnou otázkou ďalšieho rozvoja výrobných síl.
Milí žiaci a študenti, dovoľte, aby som vám, víťazom krajských kôl, vynikajúcim matematickým talentom zo základných a stredných škôl z celej našej vlasti zaželal úspech a dobré podmienky v ušľachtilom súťažení na jubilejnom 25. ročníku Matematickej olympiády; želám vám, aby ste získali nové impulzy a skúsenosti, tak potrebné pre rozvíjanie vášho talentu a pre ďalšie štúdium, ako aj pre plnohodnotné uplatnenie sa v živote a práci našej spoločnosti.
Som presvedčený, že prejavom činorodého vzťahu k životu bude aj jubilejný 25. ročník Matematickej olympiády, ktorý dnes otvárame. Želám tomuto ročníku i ďalším plný úspech a zanieteným nositeľom i šíriteľom myšlienky Matematickej olympiády, propagátorom a vynikajúcim učitelom matematiky dobré zdravie a hodne radosti z úspešne vykonanej práce pre našu drahú vlasť, Československu socialistickú republiku.

In: POKROKY MATEMATIKY, FYZIKY A ASTRONOMIE, ROČNÍK XXI (1976), ČÍSLO 5, s. 241-243.

autor článku: Marta Mikitová

Obec

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Staré dvory

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ EUROGASTRO 

Jedálny lístok

Kontakt

Facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
slabý dážď 28 °C 16 °C
streda 19. 6. oblačno 30/17 °C
štvrtok 20. 6. oblačno 27/18 °C
piatok 21. 6. polojasno 29/16 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:215
TÝŽDEŇ:502
CELKOM:1351896

Fotogaléria

Športové kluby v obci