Menu
Obec Gemerská Poloma
Gemerská Poloma

Knižničný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok

OBECNEJ KNIŽNICE V GEMERSKEJ POLOME.


V zmysle § 13/1 d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Organizačného poriadku obce Gemerská Poloma, ktorej je knižnica súčasťou.

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Gemerskej Polome (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch a vydaním tlačou.

3. Obecná knižnica v Gemerskej Polome je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma. Knižnica je organizačnou zložkou obce Gemerská Poloma.

4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej služieb) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírením na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok je pre knižnicu záväzný. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Obecná knižnica, 9. mája 660, Gemerská Poloma 049 22.

Článok 3
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a) Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny, zvukové dokumenty, obrazové dokumenty, audiovizuálne dokumenty
b) Sekundárny fond: katalógy (klasické), bibliografie 

2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom obce. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

2. Základné služby knižnice sú:

  • výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
  • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
  • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
  • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
  • propagačné služby (výstavky nových prírastkov)

3. Špeciálne služby knižnice sú:

  • rezervovanie požadovaných dokumentov

4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

5. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií čitateľov a používateľov, môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, upraviť počet vypožičaných dokumentov, upraviť výpožičnú lehotu a pod.

Článok 5
Prístupnosť knižnice

1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých priestorov určených čitateľom a používateľom. Do skladov knižnice a pracovných priestorov nemá čitateľ a používateľ prístup.

3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníka knižnice.

2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.

3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

5. V priestoroch knižnice je zakázané používať mobilné telefóny. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase službukonajúceho pracovníka.

6. Čitateľ nesmie používať žiadne písomné potreby pri manipulácii s knihou (označenie kníh), ktorými by spôsobil poškodenie knižničných fondov.

7. Ak čitateľ nedodržiava tieto ustanovenia Knižničného poriadku, môže mu byť dočasne alebo trvalo odobratý čitateľský preukaz. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť spôsobenú škodu ani zodpovednosti podľa platných predpisov. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno čitateľovi odobrať aj z hygienických dôvodov.

8. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

9. Čitateľ má právo podávať ústne i písomné pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Článok 7
Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
a) Každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať.
b) Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v
Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej 
pôsobnosti knižnice.

2. Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice a ktorý písomne, telefonicky požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. rešeršné, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií).

3. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Článok 8
Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky: 
a) Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom.
Od študentov sa požaduje aj predloženie indexu alebo potvrdenia o návšteve školy, od nezamestnaných potvrdenie o evidencii na úrade práce.
U osôb od 15 do 18 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie rodičov o prevzatí hmotnej zodpovednosti.
U detí od 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.
b) Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.
c) Právnym osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom

2. Knižnica môže čitateľovi a používateľovi vystaviť dočasný čitateľský preukaz s platnosťou na jeden deň. Dočasný čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení občianskeho preukazu (alebo pasu u cudzích štátnych príslušníkov). Dočasný čitateľský preukaz oprávňuje na využívanie prezenčných služieb.

3. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.

4. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku. Od poplatkov sú oslobodení všetci pracovníci knižníc všetkých typov po predložení preukazu zamestnanca.

5. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) odhlásením čitateľa
b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím 
predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne
Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

6. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov. Platnosť dočasného čitateľského preukazu sa nepredlžuje.

7. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný. Môže ho využívať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa na overenie jeho totožnosti, identifikačnú kartu cudzinca, u cudzích štátnych príslušníkov cestovný pas.

8. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižničného poriadku.

9. Čitateľ je povinný osobne, telefonicky, písomne bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady podľa Cenníka služieb a poplatkov tohto Knižničného poriadku.

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 9
Druhy výpožičiek

1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu. O vypožičaní dokumentu a druhu výpožičky rozhoduje knižnica.

2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do čitární).

3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:

a) ktorým by hrozilo nebezpečenstvo nenahraditeľnej straty alebo poškodenia
b) ktoré sú potrebné pre dennú prevádzku knižnice (zaradené do príručných fondov, 
encyklopédie, rozsiahle jazykové slovníky)
c) ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi 
(fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.)
d) audiálne dokumenty (gramoplatne, videokazety)
e) zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako 
podmienku stanovila poskytujúca knižnica
f) určeným skupinám zdravotne postihnutých občanov sa audiálne dokumenty 
požičiavajú i absenčne
g) vynesenie akéhokoľvek knižničného dokumentu z priestorov knižnice bez príslušného 
záznamu vo výpožičnom procese je považované za odcudzenie

Pre prezenčné výpožičky platí:
a) návštevník je povinný výpožičku písomne zaregistrovať v príslušnej evidencii 
b) čitateľ pri prezenčnej výpožičke nesmie používať pracovné pomôcky, ktorými by 
mohlo dôjsť k poškodeniu dokumentu
c) čitateľ je povinný zachovávať ticho, riadiť sa pokynmi službukonajúceho pracovníka 
a správať sa ohľaduplne k ostatným čitateľom
d) zakazuje sa prinášať potraviny a nápoje a konzumovať ich

Článok 10
Zásady vypožičiavania

1. Knižničné dokumenty sa registrovanému čitateľovi a používateľovi vypožičiavajú po splnení podmienok registrácie.

2. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.

3. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 10 zväzkov, študenti najviac 13 zväzkov.

4. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

5. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania.

6. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)
b) dokument si rezervoval iný čitateľ
c) čitateľ oň žiada neskoro (po uplynutí stanovenej výpožičnej lehoty)

7. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

8. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.

Článok 11
Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičiavania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva manuálne v evidenčnom formulári, v čitateľskom preukaze, v evidenčnom liste čitateľa.

3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojím podpisom.

4. Knižnica potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

Článok 12
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Čitateľ je povinný:
a) pri vypožičaní dokumentu prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici a 
overiť si ich zápis na potvrdení o výpožičke, ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za 
všetky neskôr zistené poškodenia a je povinný pri vrátení uhradiť knižnici náklady
na opravu dokumentu
b) vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal a skontroloval si
potvrdenie o jeho vrátení

Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie. Čitateľ platí poplatok z oneskorenia za každý dokument osobitne. Knižnica vydá čitateľovi o zaplatení poplatku doklad.

2. Knižnica posiela čitateľovi maximálne tri upomienky. Štvrtou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má právo čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

3. Ak čitateľ nevráti dokument ani po štvrtej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady. Jeho zákonný zástupca.

Článok 14
Straty a náhrady

1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

3. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu, zhotovenie
kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady 
vrátane nákladov na väzbu
c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice
d) ak čitateľ nemôže nahradiť stratený alebo poškodený dokument spôsobom uvedeným 
v bode 3/a-c, považuje sa finančná náhrada podľa charakteru knižničnej jednotky 
nasledovne:

  • pri strate alebo poškodení dokumentu neexistujúceho v knižnici len v jednom exemplári uhradením poplatku 1,00 Sk za jednu stranu a ďalších stanovených poplatkov
  • pri strate alebo zničení duplikátu dokumentu uhradením poplatku 0,50 Sk za jednu stranu a ďalších stanovených poplatkov

4. Ak stratený alebo poškodený dokument obsahuje farebné fotografie, obrázky alebo ilustrácie, čitateľ uhradí aj poplatok za vyhotovenie ich farebnej kópie.

5. Pri strate alebo zničení vypožičaného dokumentu platí čitateľ i tieto ďalšie poplatky:

  • poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie, poplatok za vyhotovenie väzby podľa Cenníka služieb a poplatkov tohto Knižničného a výpožičného poriadku

6. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje svoje nároky na súde.

Záverečné ustanovenie

1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje starosta obce.

2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť starosta obce alebo ním poverený pracovník.

3. Ruší sa predchádzajúci knižničný poriadok.

4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 28.6. 2004.

 

Ján Chanas  Dana Červenáková 
starosta obce  pracovník knižnice

 

PRÍLOHA Č. 1
PREVÁDZKA KNIŽNICE

Otváracie hodiny, v ý p o ž i č n ý  čas

mesiac september až jún

výpožičný čas pre verejnosť

Pondelok         •       7,30    –   16,00

Streda             •       8,00    –   17,00

Piatok             •       8,00    –   17,00

úradné hodiny ostatné dni

Utorok            •         7,30   –   14,00

Štvrtok           •         7,30   –   12,00

 

mesiac júlaugust 

výpožičný čas pre verejnosť 

Pondelok         7,30 – 16,00

Streda             7,30 – 16,00

Piatok             6,30 – 14,00

úradné hodiny ostatné dni

Utorok            6,30  – 14,00

Štvrtok           6,30  –  12,00

 

PRÍLOHA Č. 2
CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV

Cena za poskytované služby a výška poplatkov sa stanovuje v zmysle zákona
č. 18/1996 Z. z.


Registračné poplatky

a) Pri vystavení trvalého čitateľského preukazu
    zamestnaní čitatelia                                                   1,66 €   50,00 Sk
    žiaci, študenti, dôchodcovia, vojaci, čitateľky na MD       1,00 €   30,00 Sk
b) Pri vystavení dočasného čitateľského preukazu
    s platnosťou jeden deň                                             0,17 €    5,00 Sk
    s platnosťou viac ako jeden deň, ale maximálne 30 dní   0,66 €   20,00 Sk


Sankčné poplatky

1. Sankčné poplatky čitateľov za porušenie Knižničného poriadku
a) strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu        0,33 €   10,00 Sk
b) neoznámenie zmeny mena, adresy a pod.                     1,00 €   30,00 Sk

2. Poplatky za upomienku
a) prvá upomienka                                                 0,66 €     20,00 Sk
b) druhá upomienka                                              1,33 €      40,00 Sk
c) tretia upomienka starostu obce                           1,99 €      60,00 Sk
d) súdna upomienka                                       3,98-4,98 €    120 – 150 Sk

3. Sankčné poplatky čitateľov pri strate alebo poškodení dokumentu
a) poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie       1,00 €         30,00 Sk
b) poplatok za zhotovenie väzby                              1,66 €         50,00 Sk
c) náhrada nevrátenej výpožičky, pri ktorej knižnica   0,02 €/1str.   0,50 Sk/1str.
    vlastní ďalší výtlačok
d) náhrada nevrátenej výpožičky, pri ktorej knižnica   0,03 €/1str.   1,00Sk/1str.
    nevlastní ďalší výtlačok
e) poškodenie výpožičky                                       6,64 €           200,00 Sk


Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk


1. január 2009


Ján Chanas
starosta obce

Obec

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Staré dvory

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ EUROGASTRO 

Jedálny lístok

Kontakt

Facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
mierny dážď 15 °C 11 °C
piatok 14. 6. oblačno 22/8 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 22/14 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:147
TÝŽDEŇ:1847
CELKOM:1349320

Fotogaléria

Športové kluby v obci