Menu
Obec Gemerská Poloma
Gemerská Poloma

Kód ISIL

kód ISIL

Obecnej knižnici v Gemerskej Polome bol pridelený kód ISIL, ktorý knižnicu začleňuje do zoznamu knižníc na webovej stránke medzinárodnej registratúry ISIL v Kodani. ISIL (International standard identifier for libraries and related organizations) je medzinárodný štandardný identifikátor knižníc definovaný normou ISO 1551:2011, t. j. kód, ktorým možno označiť krajinu a región, v ktorom sa knižnica nachádza, ako aj typ knižnice a jej veľkosť. Jeho cieľom je uľahčenie prístupu k fondom a službám knižníc. Medzinárodná registratúrna agentúra pre ISIL sídli v Danish Agency for Libraries and Media v Kodani (Dánsko). Informácie o ISIL a zoznam knižníc SR zapojených do registrácie ISIL je prístupný na web stránke SNK http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/isil/html

 

Obec Gemerská Poloma

Obecná knižnica v Gemerskej Polome, 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma

Martin, 11.12. 2015

 

Kód ISIL pre Obecnú knižnicu v Gemerskej Polome je:  ISIL SK-3KACOA47202

 

Názov inštitúcie:

Obec Gemerská Poloma

Ďalší názov (ak existuje):

Obecná knižnica v Gemerskej Polome

Ulica, číslo:

9. mája, č. 660

Mesto, PSČ:

Gemerská Poloma, 049 22

Typ knižnice:

verejná, obecná

URL inštitúcie:

www.gemerskapoloma.sk

Telefón:

058/7950106, 0904 413 606

Údaj o počte knižničných jednotiek:

12695

Údaj o prefixe (ak máte zo SNK údaj o prefixe čiarového kódu):

47202

Dátum požiadavky:

11. 12. 2015

E-mail žiadateľa:

kniznica@gemerskapoloma.sk

 

 

Krátky informačný text o inštitúcii v slovenskom jazyku

Obecná knižnica v Gemerskej Polome je obecná a verejná knižnica s voľným prístupom k dokumentom univerzálneho knižného fondu vrátane knižných dokumentov miestneho významu, k informačným technológiám a s profesionálnym knihovníkom, ktorý samostatne vykonáva odborné knihovnícke, bibliografické, rešeršné knižničné činnosti a iné informačné agendy, spracúva záznamy o dokumente a realizuje informačnú prípravu používateľov.

 

Knižnica má priamy prístup k dokumentom: primárny fond (knihy, periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny,  audiovizuálne dokumenty, mapy) a sekundárny fond  (katalógy v klasickej lístkovej forme a v elektronickej forme;  bibliografie, databázy v elektronickej forme).

 

Knižnica sídli v obecnej budove, kde je vyhradený priestor pre výpožičky, malú študovňu, počítačovú miestnosť a priestor pre pravidelne realizované (kultúrno-spoločenské,  vzdelávacie, informačné) akcie a kurzy.

 

V priestore pre výpožičky je fond triedený na časti pre mládežnícku literatúru a pre literatúru dospelých.

Mládežnícka literatúra má nasledovné triedenie:

- regál pre najmenších čitateľov s leporelami a literatúrou pre najmenšie deti

- regále s beletriou pre mládež (M)

- regál s poéziu pre mládež (M)

- regál s náučnou literatúrou pre mládež (Mn)

- regál s literatúrou pre dievčatá a pre dospievajúce dievčatá (Mn)

- regál s literatúrou pre chlapcov (M) 

- regál pre študujúcu mládež/čítanie študujúcej mládeže (B)

 

Literatúra pre dospelých má nasledovné triedenie:

1. miestnosť

- regále s beletriou pre dospelých (B)

- regál zelená knižnica (B)

- regál Love story (B)

- regál s poéziu pre dospelých (B)

2. a 3. miestnosť

- regále s náučnou literatúrou (N)

- regál s regionálnou literatúrou a hudobninami

- regále s periodikami

4. miestnosť

- verejný prístup k internetu s 8 prístupovými miestami, s možnosťou využitia tlače s pripojením na wifi sieť.

 

Knižnica poskytuje:

- základné knižnično-informačné služby,

- špeciálne knižnično- informačné služby vrátane prístupu k vonkajším  informačným zdrojom,

- reprografické služby,

- prístup k elektronickému katalógu a bázam dát vytvorených knižnicou v programe  KIS MaSK pre používateľov knižnice.

 

Knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, realizuje informačnú výchovy formami:   pravidelné besedy  s deťmi materskej školy v obci a blízkeho okolia (4 triedy), základná škola v obci (10 tried), školský klub detí (2 triedy), komunitné centrum v obci. Uskutočňuje akciu/nočné pobyty v knižnici (podujatie Noc s Andersenom) a stretnutia, diskusie i prednášky (pre seniorov, spoločenské organizácie z obce), kurzy (informačnej výchovy – seniori, spoločenské organizácie, individuálny používateľ), výstavky kníh a prezentácia kresieb a iných aktivít používateľov v knižnici spojené s prezentáciou výsledkov (na web stránke obce, obecnom periodiku/Polomské noviny, web stránke Maj Gemer, web stránke Domu Matice slovenskej v Rožňave, knihovníckom časopise KNIHOVNÍK). Inou formou aktivít sú realizované stretnutia pre menšie deti (rozprávkovo náučné aktivity), ktoré spolu s knihovníkom pripravuje knižnica s  pravidelnými čitateľmi knižnice (deti a mládež).

 

Na pôde obecnej knižnice vzniká obecné periodikum Polomské noviny (tvorba koncepcie vydávaného periodika vrátane posudzovania jeho odbornej, tvorivej, technickej a výtvarnej úrovne až po konečnú fázu),ktoré v r. 2004 získali ocenenie – 2. miesto na celoslovenskej  súťaži Miestne noviny.  Knihovníčka je zostavovateľkou knihy Slovník nárečových slov, výrazov, viet , krátkych próz, básní a spomienok. Knižnica je nápomocná pri publikačnej činnosti: vydávanie publikácií: 60. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej Gemerská Poloma a publikácie autora MVDr. Ladislav Husár – Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva  feudálneho Uhorska, Peter Madáč z Veľkej Polomy. Akvizíciu knižnica realizuje pravidelne formou dotácií prostredníctvom výziev Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a nadácií. 

 

Iné aktivity: pomoc občanom obce, študentom a iným návštevníkom knižnice na požiadanie rôzneho charakteru; úzka spolupráca so spoločenskými organizáciami aktívne pracujúcimi v obci - spoločné stretnutia, pomoc pri realizácii e-mailovej pošty, spracovaní a uverejnení príspevkov pre rôzne periodiká a spolupráca s Domom Matice v Rožňave.

 

Za knižnicu Dana Červenáková, knihovník

 

 

Krátky informačný text o inštitúcii v anglickom jazyku

Council library in Gemerská Poloma is council and public library with free access to documents of universal book fund enclosing book documents of local importance, to informational Technologies with profesional librarian who independently does expert librarian, bibliographical, resource librarian activities and other information agents, processes records about document and realises informational preparation of users.

Library has direct access to documents:

§ primary fund/books, periodicals, regional documents, music, audiovisual documents, maps/ and

§ secondary fund/catalogues in classical paper form and also in electronical form, bibliographies, databases in electronical form/.

Library is situated in council building where is set exact space for borrowing, small study room, computer room and  room  for regularly realized /socio-cultural, educational and informational/ activities and courses.

In the room for borrowing the fund is devided to 2 categories literature for  young and for adults.

1.            Literature for youth people has this division:

•              -shelves for the youngest readers with leporelas and literature for the   youngest children

•              -shelves with fiction for youth /M/

•              -shelves with poetry for youth /M/

•              -shelves with instructives literature for youth /Mn/

•              -shelves with literature for girls and adolescent girls /Mn/

•              -shelves with literature for boys /M/

•              -shelves for school youth

 

2.            Literature for adults has this division:

a) 1 st room

•              -shelves with fiction /B/

•              -shelves „green library“ /B/

•              -shelves love story /B/

•              -shelves with poetry for adults /B/

 

b) 2nd and 3rd room

•              -shelves with instructive literature /N/

•              -shelves with regional literature and music

•              -shelves with periodicals

 

c) 4th room

•              -public entrance to internet with 8 accessive places with possibility to use printing and wifi web.

 

Library offers:

•              -basic library-informational services

•              -special library informational services together with  access  to external informational  sources, reprographical services

•              -access to electronical catalogue and data base created by library in KISMaSK programe for library users.

 

Library organizes and conducts cultural – educational activities, realizes informational education by these forms:

•              -regular discussions with  kindergarten children from the village and close  surrounding /4 classes/

•              -primary school in the village /10 classes/

•              -school´s club of  children /2 classes/

•              -community center in the village

Realises activity:

•              -over night stays in the library /Night with Andersen/

•              -and meetings, discussions, lectures / for seniors, social organizations  from the village/,

•              -courses  /ICT – seniors, social organizations, individual user/ exhibitions of books, prezentations of drawings  and other activities of users in library connected with result prezentation  / on village´s web page, council periodical  / „Polomské„

newspapers, web page „Maj Gemer“, web page  „Dom Matice slovenskej“ in Rožňava, librarian magazine  „KNIHOVNÍK“.

Meeting for smaller children  are realized by other forms / fairy – tall educational activities/  that are organized by librarian hand in hand  with regular library users. „Polomské“  newspapers  are produced on the ground of council library /conceptcreation, evaluation,  creativity, technical and  artistic level to final position/.  They gainded award  in the year 2004 – 2nd place in Slovak competition „Local newspapers“. Librarian is producer  of  book Dictionary of dialectical words, expressions, sentences, short poetry, poems and memories. The library helpes in publicational activities, publication: 60 th aniversary of „Miestneho odboru Matice slovenskej Gemerská Poloma“ and publication by author  MUDr. Ladislav Husár  -  „Famous Slovaks in history of veterinary of feudal Uhorsko,  Peter Madáč from Veľká Poľana. The library  realizes acquizition reguralry by donation forms  through Min. of cultural affairs of Slovak Republic and foundations.

Other activities: help to village inhabitants, students and other visitors of library, close cooperation with social  organizations working in village – social meetings, help in e-mail realization, processing and publoshing allowances and different periodicals and cooperation with House  of  Matica in Rožňava.

For library Dana Červenáková,  librarian

Obec

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Staré dvory

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ EUROGASTRO 

Jedálny lístok

Kontakt

Facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
mierny dážď 15 °C 11 °C
piatok 14. 6. oblačno 22/8 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 22/14 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:162
TÝŽDEŇ:1862
CELKOM:1349335

Fotogaléria

Športové kluby v obci