Menu
Obec Gemerská Poloma
Gemerská Poloma

Informácie o zahájení stavby

 

1

KANALIZÁCIA GEMERSKÁ POLOMA I. A II. STAVBA

"Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie"

2

Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som Vás informoval o zahájení stavby vybudovania kanalizácie a výstavby čistiarne odpadových vôd v našej obci pod názvom „Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba", ktorú pripravila naša obec, ako „Investor projektu" v spolupráci s projektantmi a externými firmami. Projektová dokumentácia stavby bola rozdelená na dve etapy. Prvá časť dokumentácie sa začala spracovávať v roku 2000 a stavebné povolenie získala v roku 2001 a druhá etapa sa začala v roku 2007 a v júni 2008 sme získali stavebné povolenie. V roku 2010 obec pripravila stavebný zámer pre finančnú pomoc formou nenávratných finančných prostriedkov - grantov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a rozpočtu obce. V apríli 2011 bola obec vybraná ako jedna zo šiestich obcí z celého Slovenska, aby pripravila „Štúdiu uskutočniteľnosti", „Finančnú analýzu projektu", spracovala „Konečný návrh projektu a pripravila podklady pre „verejné obstarávanie" na výber dodávateľa stavby. Dňa 31.marca.2011 podpísal starosta obce a 8.apríla zástupca Úradu vlády SR „Zmluvu o realizácii nástroja na prípravu projektov č. 29/2011". Po náročnom administratívnom procese schvaľovania uvedených dokumentov bol projekt obce Gemerská Poloma vybraný a schválený na financovanie zo zdrojov Švajčiarskej konfederácie tzv. „Švajčiarskeho finančného mechanizmu". V júni 2012 bol starosta obce pozvaný na podpísanie „Zmluvy o realizácii projektu č. 325/2012". Všetky potrebné informácie o projekte nájdete na našej webovej adrese www.gemerskapoloma.sk. Po výstavbe projektu obec získa do vlastníctva majetok v hodnote viac ako 4 (štyri) milióny Eur, ktorého bude aj prevádzkovateľom. Po období návratu finančných prostriedkov, ktoré bude musieť obec vynaložiť na spolufinancovanie projektu, bude zisk z tržieb za odvedenie a čistenie odpadových vôd používať na financovanie aktivít zameraných na skvalitnenie života svojich obyvateľov. Odpadové vody produkované obyvateľmi obce budú čistené na novovybudovanej čistiarni odpadových vôd s názvom „ČOV Gemerská Poloma".
3

V najbližších dňoch Vás navštívia obcou poverené osoby, aby Vás informovali o spôsobe odvedenia a čistenia odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti a pomohli Vám pri Vašom rozhodnutí o umiestnení domovej prípojky. Tá bude zabezpečovať odvádzanie odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti a jej dopravu až do ČOV. Jej schéma je uvedená na ďalšej strane tohto informačného listu. V súvislosti s umiestnením, výstavbou a prevádzkou domovej prípojky by som Vás chcel informovať o najčastejších otázkach, ktoré Vás určite budú zaujímať pri realizácii tohto projektu:


Aké sú priemerné prevádzkové náklady pre domácnosť?

Jedna domácnosť (3 - 4 osoby) vyprodukuje za deň približne 320 l odpadovej vody. Pre štvorčlennú domácnosť bude pravdepodobne ročné množstvo odčerpanej vody 116 800 l/rok ( 320 l/deň * 365 dní = 116 800 l/rok). Predpokladanú jednotkovú cenu za odvedenie a vyčistenie 1 m3 odpadovej vody stanovil spracovateľ „Finančnej analýzy" zahrnutej v konečnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sumu 1,05 Eur/m3 vrátane DPH. Táto suma bude upresnená po ukončení výstavby projektu a podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR. O jej konečnej výške pre každý rok prevádzky zrealizovaného diela budete vopred informovaní. Odhadované ročné náklady na odvedenie a vyčistenie odpadových vôd pre štvorčlennú domácnosť budú vo výške (116,8 m3/rok * 1,05 Eur/m3 ) = 122,64 Eur/rok.


Čo môžem vypúšťať do domovej prípojky?

Vlastník nehnuteľnosti môže do domovej prípojky vypúšťať splaškovú odpadovú vodu bez obsahu veľkých plávajúcich alebo pevných látok, t.j. odpadovú vodu z umývadiel, sprchy, vane, WC, práčky, umývačky riadu, podlahovej vpuste... Do domovej prípojky sa nesmie vypúšťať opotrebovaný (prepálený) olej a tuky, dažďové vody a hnojovica z chovu domácich zvierat. Podrobnejšie informácie budú vlastníkom nehnuteľnosti odovzdané pred zahájením prevádzky kanalizácie a ČOV.


Bude možné domovú prípojku vyhotoviť tak, aby odvádzala odpadovú vodu z jestvujúcej žumpy, alebo septika?

Nie, odvádzanie odpadových vôd zo žumpy alebo septika nie je možné. Prepojenie kanalizačného potrubia odvádzajúceho odpadové vody z domu do verejnej kanalizácie musí byť zrealizované pred ich napojením na žumpu, alebo septik. Jestvujúcu žumpu, alebo septik odporúča - po výstavbe domovej prípojky - projektant využívať na akumuláciu dažďových vôd, ktoré môže vlastník nehnuteľnosti využiť napr. na zavlažovanie.


Bude možné určiť si miesto napojenia odpadových vôd z domu do verejnej kanalizácie?

Áno. Miesto, vrátane polohy umiestnenia tzv. revíznej alebo čistiacej šachty, do ktorej bude vyústená domová prípojka si určí vlastník nehnuteľnosti tak, aby mu čo možno v najväčšej miere vyhovovala vo vzťahu k jestvujúcim objektom, komunikáciám a spevneným plochám alebo aby vyhovovala jeho zámerom s budúcim využitím nehnuteľnosti.


Čo bude musieť vlastník nehnuteľnosti vykonať pred realizáciou výstavby domovej prípojky?

Vlastník nehnuteľnosti bude musieť požiadať obecný úrad, ako stavebný úrad, o vydanie povolenia k výstavbe domovej prípojky a podpísať „Zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd" z jeho nehnuteľnosti, ktorá bude uzatvorená medzi obcou a vlastníkom nehnuteľnosti.


Kedy bude môcť vlastník nehnuteľnosti využívať domovú prípojku?

Ihneď po ukončení výstavby domovej prípojky nebude možné odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie, aj keď táto už bude vybudovaná. Odvádzanie odpadových vôd je podmienené dokončením výstavby celej gravitačnej kanalizačnej siete nachádzajúcej sa v komunikáciách, dokončením výstavby čistiarne odpadových vôd a získaním užívacieho povolenia. Obec, ako Investor stavby, bude požadovať od dodávateľa stavby zahájenie prevádzkovania čistiarne odpadových vôd skôr, ako sa vybuduje celá kanalizačná sieť. O termíne zahájenia prevádzky budú vlastníci nehnuteľnosti vopred informovaní.


Koho vlastníctvom bude domová prípojka umiestnená na mojom pozemku?

Domová prípojka ako stavebný objekt vrátane potrubia vedúceho z domovej prípojky až do revíznej / čistiacej šachty bude vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti Potrubie vedúce od revíznej / čistiacej šachty do kanalizácie vedúcej na ČOV bude majetkom prevádzkovateľa diela - teda obce.


Rieši nakladenie s odpadovými vodami zákon?

Podmienky na nakladanie a manipuláciu s odpadovými vodami v SR upravuje Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, kde sa v § 23 - Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie v ods. (2) hovorí: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť Zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami".

4

Musím sa na kanalizáciu pripojiť?

Áno. Vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci, kde je vybudovaná verejná kanalizácia bude povinný sa na ňu pripojiť a odpadové vody ňou odvádzať do čistiarne odpadových vôd, ktorá zabezpečí ich vyčistenie.

Poznámka starostu:

Vážení občania, bol by som veľmi rád, keby ste vy, ako vlastníci nehnuteľností uvedomili, že vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v našej obci veľmi zjednoduší problém s likvidáciou odpadových vôd pochádzajúcich z vašich domácnosti. Reálne to pocítite najmä vo svojich peňaženkách, a to formou zníženia výdavkov na ich likvidáciu a zároveň sa vyhnete budúcim problémom s preukazovaním spôsobu likvidácie odpadových vôd z vašej domácnosti v zmysle zákona.


Ako bude riešená situácia, keď je z bytového domu vyústená jedna odpadová kanalizácia, avšak odpadovú vodu produkujú viaceré rodiny?

Domová prípojka je v takýchto prípadoch navrhnutá na množstvo odpadových vôd, ktoré budú jestvujúcim potrubím do nej dopravené. Zmluvu o pripojení na verejnú kanalizáciu potvrdí každá rodina samostatne (ak má bytový dom samosprávu, tak oprávnený zástupca bytovej samosprávy), pričom množstvo odpadových vôd odvedených do domovej prípojky sa stanoví samostatne pre každú rodinu odpočtom množstva odobratej pitnej vody meranej v bytových vodomeroch.


Aké budem mať povinnosti pri uvedení domovej prípojky do prevádzky?

Pred zahájením užívania domovej prípojky bude potrebné, aby vlastník nehnuteľnosti zabezpečil prepojenie jestvujúceho odpadového potrubia vedúceho z jeho domu do jestvujúcej žumpy, septika (vyznačené modrou farbou) do domovej prípojky (vyznačené zelenou farbou) a podpísať Zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd s obcou, ako budúcim prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

 

 

Vážení občania,
po doručení týchto letákov bude zorganizované stretnutie všetkých občanov s vedením obce, ako aj s dodávateľom stavebných prác venované problematike výstavbe verejnej kanalizácie, počas ktorej sa budete môcť osobne spýtať i na iné otázky, ktoré Vás v súvislosti s pripravovanou výstavbou kanalizácie a ČOV zaujímajú a nie sú obsiahnuté v tomto letáku.
Vyjadrením súhlasu sa pridáte k spoluobčanom, ktorým záleží na zachovaní našej krásnej prírody v obci a jej okolí, čím tiež umožníte sebe a svojim deťom žiť v zdravšom a čistejšom prostredí.

S úctou

Ján Chanas

starosta obce

 

Prílohy:

leták [Informácie o začatí stavby] 820 Kb
 

Obec

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Staré dvory

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ EUROGASTRO 

Jedálny lístok

Kontakt

Facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
mierny dážď 15 °C 11 °C
piatok 14. 6. oblačno 22/8 °C
sobota 15. 6. jasná obloha 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 22/14 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:185
TÝŽDEŇ:1885
CELKOM:1349358

Fotogaléria

Športové kluby v obci