Menu
Obec Gemerská Poloma
Gemerská Poloma

Klub dôchodcov v Gemerskej Polome

História

Obec Gemerská Poloma v súlade so zákonom o obecnom zriadení na podnet starostu obce Jána Chanasa vytvorila podmienky pre spoluprácu s dôchodcami. Prípravný výbor zabezpečil pracovný materiál a zo 400 dôchodcov boli podľa prezenčnej listiny prítomní 96 dôchodcovia na zakladajúcej členskej schôdzi Klubu dôchodcov, ktorá sa uskutočnila v sále Kultúrneho domu pri Obecnom úrade dňa 26. marca 1992. Jedným bodom programu bolo založenie organizácie pre dôchodcov. V tom čase boli ponúkané dve možnosti, a to Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov. V podmienkach pre zriadenie Jednoty dôchodcov bola stanovená povinnosť odvádzať z členského príspevku ⅓ pre Ústredie v Bratislave a ⅓ pre Okresný výbor JD v Rožňave. Prítomní jednohlasne rozhodli zriadiť Klub dôchodcov a schválili pre člena 5,- Sk zápisné a 12,- Sk členské na rok. Súčasne bol schválený 5 členný výbor: Bolčák L., Dovicová Z., Gubeková M., Madáč Š., Klejová Z. Po úmrtí p. Klejovej bol výbor v roku 1997 doplnený o 3 členov: Krčmárovú M., Romokovú E. Šimšíkovú Z. V roku 1999 bola zaznamenaná zmena namiesto Madáča Š. bola do výboru doplnená p. Kalinová Z. a v roku 2003 bola za členku výboru schválená Breznanová Mária.

K 30. 4. 2006 je predsedom už 15 rok p. Bolčák L. a členmi výboru sú: Dovicová Z. Gubeková M., Romoková E., Krčmárová M., Šimšíková Z., Kalinová Z., a Breznanová M.

Zriaďovacia listina zo dňa 26. marca 1992 bola predložená Obecnému zastupiteľstvu v Gemerskej Polome, ktoré uznesením č. 34/92/OZ zo dňa 3. apríla 1992 schválilo Klub dôchodcov v Gemerskej Polome, ako príspevkovú organizáciu. Poslaním organizácie je vytvárať podmienky pre dôchodcov pre realizovanie ich zámerov v kultúrnej činnosti a spoločensky prospešných aktivít. Členstvo v organizácii je založené na báze dobrovoľnosti. Podľa základnej evidencie boli od vzniku organizácie zaevidovaní celkom 180 členovia, súčasný stav je 102 členov. Rozdiel vznikol prirodzeným úbytkom (úmrtie, resp. zdravotné problémy). Priemerne v roku sú prihlasovaní 5 členovia.

Výbor organizácie pracuje podľa schváleného plánu a rozpočtu a každoročne predkladá výsledok na členskej schôdzi. Výbor pracuje aktívne a zasadá najmenej pred každou akciou, kde sa podrobne prehodnotia úlohy a určia sa zodpovedné osoby. Pracujeme tak, aby bola spokojnosť členov na každej poriadnej akcii. Naše stretnutia potvrdzujú vzájomné porozumenie, dobrá pohoda, lebo sa tam stretávajú ľudia rovnakých záujmov, o ktorých spoločnosť neprejavuje záujem. V našej obci to však nepociťujeme, máme pochopenie zo strany predstaviteľov obce, hlavne u starostu obce, príde pozdraviť členov na členské schôdze a podá aktuálne informácie o aktívnom živote v našej obci. Takmer pravidelne prispievame do Polomských novín informáciou o dianí v Klube dôchodcov. Súčinnosť výboru s členmi je zabezpečená osobným kontaktom pri doručovaní pozvánok na členské schôdze a iné aktivity. Od nášho vzniku až do roku 2003 sme udržiavali zeleň a výsadbu kvetín pri pomníku na Kurtákovej, údržbu zelene na verejných priestranstvách v parkoch a na autobusových zastávkach v obci.

Klub dôchodcov od svojho založenia organizuje najmenej dvakrát v roku slávnostné členské schôdze na jar a v jeseni. Každý rok organizuje práce pri čistení cintorínov v oboch lokalitách. Až do roku 2003 KD zabezpečoval hrabanie sena na dedinskej lúke. V prvých rokoch našej činnosti chlapci ručne kosili obidva cintoríny, ženy hrabali a seno sme odovzdávali miestnemu Poľnohospodárskemu družstvu aj Štátnym lesom na Podsúlovej za skromnú odplatu, ktorú sme použili na výlet. Aj dedinskú lúku sme ručne niekoľkokrát kosili, členky výboru koscom pripravili občerstvenie a práca sa skončila v družnej debate a so spevom. No postupne sa naši členovia vytrácali, v pomerne mladom veku zomierali, ich prácu nahradili kosačky, a tak sme svorne hrabali všetci, ktorým to zdravie dovolilo.

p r e h ľ a d činnosti KD od založenia v roku 1992 do 30. apríla 2006

rok 1992

V spolupráci s ČK sme organizovali zber šatstva pre postihnuté krajiny. Pani Mudr. Rodová nám predniesla zdravotnú prednášku na tému „životospráva v dôchodkovom veku“, členky ČK odmerali krvný tlak prítomným dôchodcom. V júli a auguste sme boli na kúpelisku vo Vrbove. Prvý zájazd 51 a druhý 49 osôb, autobus PD v Gem. Polome so 41 sedadlami a ďalšie miesta na sedenie sme zabezpečili stoličkami zo zariadenia TJ na ihrisku, dovezené na vozíkoch do sály na dedine.

rok 1993

Na kúpalisku vo Vrbove sme boli dvakrát, v Košiciach v Divadle a na trhovisku.

rok 1994

V mesiaci jún zájazd do Bardejova, obhliadka historického jadra mesta, Bardejovské kúpele, skanzen kultúry bývania a odievania našich predkov, pokračovali sme na Duklu, obhliadka pomníka a hrobové miesta padlých pri bojoch o Duklu, pohľad z výhliadkovej veže, vo Svidníku sme boli vo vojenskom múzeu bojovej techniky. V mesiaci júl - august termálne kúpalisko Vrbové, na spiatočnej ceste sme nakúpili na Spišských trhoch.

V mesiaci septembri zájazd na Spiš – mesto Levoča, radnica, v kostole obhliadka dreveného oltára majstra Pavla, oblastné múzeum Spiša. Zastavili sme sa v Poprade na obhliadku mesta a spoločný obed sme mali v zariadení pre zamestnancov dôchodcov mesta Poprad. Návšteva V. Tatier – Starého Smokovca bola ukončením zájazdu.

rok 1995 

Návšteva kaštieľa v Betliari, dvakrát kúpalisko, jedenkrát Divadlo Košice. Spoločná návšteva miestneho kina.

rok 1996

V dňoch 18. – 19. mája sme úspešne absolvovali časovo náročný výlet, ktorý bol pre nás všetkých zúčastnených veľkým obohatením. Prvé zastavenie bolo na Zvolenskom hrade, Banské múzeum v Banskej Štioavnici, Múzeum Sv. Antol – poľovnícke trofeje, Mohyla M. R. Štefánika – Brezová pod Bradlom. Bratislava plavba na Dunaji do Gabčíkova, obhliadka Bratislavského hradu, výhliadka z vežičiek hradu.

rok 1997

Dvakrát Košice -  Divadlo, návšteva Galérie, Technické múzeum, Trhovisko. Spoločná návšteva Kina.

rok  1998

V mesiaci máj zájazd na Spiš – Spišský hrad, múzeum v S. N. Vsi, v Levoči oltár majstra Pavla aj iné rezbárske práce a po prehliadke filmu o histórii mesta Levoča naša cesta viedla do Markušoviec, kde sídlil rod Mariašovcov a tiež letné sídlo Dardanel.

V miestnom kine sme si spoločne pozreli filmové predstavenie Titanic. Pre osvieženie sme ako každý rok aj v roku 1998 dvakrát navštívili Vrbov.

rok 1999

Zájazd na termálne kúpalisko Bešenová, na kúpalisko v Liptovskom Jáne, navštívili sme Skanzén v Pribiline. V priestoroch  MKS pri Kine sme organizovali posedenie pri čaji, začalo to veľmi sľubne, každý pondelok sme sa stretali, skromne pohostili. Oslávenci počastovali pečivom a na plátku sme im zanôtili.

Začali sme zberať staré, už málo známe ľudové pesničky a veru objavili sa talenty, , krásne zaspievali a ostatní sa pridali. Bolo to milé, aspoň na chvíľu sme zabudli na všedné problémy.

rok 2000

Novoročné posedenie, Divadlo Košice, dvakrát T- kúpalisko Vrbov, kultúrnospoločenské akcie spojené s predajom výrobkov, dvakrát Krásnohorské Podhradie zúčastnili sa 80 členovia. Kultúrne podujatie sme si zorganizovali na prelome 100 a 1000. Spolupracovali sme s MKS a pri výstavke ručných prác pred Veľkou nocou v priestoroch pri Kine. Pred návštevou Divadla v Košiciach sme si prehliadli výstavku Košického pokladu. Aktívne sme sa podieľali na výstavke ručných prác na Dni Polomy, pirohy sme pripravili a tiež pečivo pre hostí.

 rok 2001

V máji kultúrno - predajná akcia v Krh. Podhradí, Burza priesad zeleniny a kvetín, zúčastnil sa aj jej p. Michalka so svojimi sadenicami okrasných drevín. Kúpalisko Bešenová.

rok 2002

Fašiangový večierok so šiškami a dobrým čajom, kultúrno – predajná akcia obchodných spoločností v Hrušove, Burza priesad.

Autobusový zájazd – hrad Stará Ľubovňa, Červený kláštor – plavba na plti po Dunajci, Ružbachy – kúpele, termálny prameň, kvetinová výzdoba v parku do rôznych tvarov. Ondrejovský večer – podávali sme čaj a škvarkové pagáče. Nápomocné sme boli pri organizovaní Dní Polomy.

rok 2003

Návšteva v Divadle v Košiciach, nákup v obchodných domoch.

rok 2004

Fašiangový večer – šišky, čaj. Kultúrno – predajná akcia v miestnom kultúrnom dome. Na Dni Polomy členky prispeli pečivom. Pripravili sme na ihrisku TJ guláš pre členov.

V Polomských novinách sme uviedli súťaž a víťaza odmenili vecnou cenou. Košice divadlo, prehliadka Galérie, zlatý poklad Košíc. V. Tatry – múzeum St. Smokovec a prehliadka okolia.

rok 2005

Apríl slávnostná členská schôdza, august – guláš na ihrisku, na Mikuláša slávnostná členská schôdza.

rok 2006

Marec slávnostná schôdza.

Každým rokom pozdravíme našich členov , ktorí sa dožívajú okrúhleho výročia a obdaríme ich karafiátom. Starosta obce príde pozdraviť našich členov na sl. schôdze takmer pravidelne a my sme mu za to vďační. Každé stretnutie našich členov je obohatené kultúrnym programom, ktorý nám pripraví ZPOZ a deti MŠ. Žiaci ZŠ zo súboru Polomšok. Všetkým patrí vrelá vďaka za prejavenú úctu a ochotu stretnú a pozdraviť ľudí, ktorí tu s Vami žijú a veru zaslúžia si to.

            Naša obec žije spoločensky aktívnym životom aj členovia Klubu dôchodcov prispievajú svojim spôsobom a aktívne sa zapájajú do diania v obci, chcú byť svojimi životnými skúsenosťami prospešní. Je prioritou nás všetkých udržiavať a rozvíjať aktivity Klubu dôchodcov. Dôchodcovia tvoria cca štvrtinu v našej obci.

 

         V Gemerskej Polome, 09. 05. 2006,

výbor Klubu dôchodcov v Gemerskej Polome

výročná členská schôdza 20. 02. 1997

 

 Klub dôchodcov od roku 2007

Klub dôchodcov od roku 2007 pokračoval v činnosti a aktivitách klubu od roku 1992, kedy bol klub založený.  Okrem schôdzí, ktoré sme pripravili 4 v každom roku, sme pre členov pripravili poznávacie zájazdy. Navštívili sme Spišskú Novú Ves, Spišský hrad, Levoču, Štrbské Pleso, banskú Bystricu, Horehronskú železnicu, Číž kúpele, Bardejov, Bardejovské kúpele, skanzen, Kežmarok – remeslá, Hervartov – kostolík, sýpky, Dolnú Strehovú, Modrý Kameň – hrad. Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi – Dobrodružstvo pri obžinkoch, v Rožňave – Cigánski diabli, Rybárik kráľovský, Radošinské divadlo – Polooblačno, Železiar.  Ivan Ožvát, Pavelčákovci, Milan Capák nás pobavili hudbou a tancom v Gemerskej Polome. Zorganizovali sme výstavky zeleniny a ovocia, ručných prác, vianočné a veľkonočné výstavky spojené s predajom. Kým sme boli mladší boli to aktivity – čistenie studničiek, úprava okolia domu smútku, okopávanie ruží na Námestí SNP. Dvakrát sme usporiadali športové hry a uvarili sme guláš na tunajšom ihrisku. Malým darčekom sme odmenili na Vianoce všetkých členov. Pri životných jubileách sme kvetinou obdarili jubilantov. Pripravili sme stretnutie s Jozefom Golonkom, ktorý do našej obce zavítal viackrát a teraz prišiel prezentovať svoju novú knihu. Akcie sme robili v spolupráci s obecným úradom, kde nám bol nápomocní pán starosta Ján Chanas a tiež s členmi MS a SZPB. Pri úmrtí členov sme si uctili ich pamiatku kytičkou kvetov.

Stav členov sa mení v priebehu roka. Jedni odchádzajú, sťahujú sa, vystupujú. Pribúdajú aj noví členovia z radov odchádzajúcich do dôchodku. Súčasný stav je 110 členov.

napísala: Oľga Štrbová

výstavka ovocia a zeleninyvýstavka výšiviekPieniny

výstavka Veľká nocvýstavkaschôdza

Mesiac máj 2016 bol zameraný na kultúrno-spoločenskú činnosť. Zorganizovali sme zájazd do Spišskej Novej Vsi na divadelné predstavenie „Rysavá jalovica“. Návšteva divadla bola spojená s prehliadkou centra mesta a nákupmi. Divadelného predstavenia sa zúčastnilo 42 osôb a veľmi nás teší, že touto akciou sme oslovili aj nečlenov klubu.

Eva Klobušníková

divadlo

 

Obec

Sviatok

Meniny má Vladimír, Kinga

Staré dvory

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ EUROGASTRO 

Jedálny lístok

Kontakt

Facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 16 °C
štvrtok 25. 7. zamračené 24/14 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 27/13 °C
sobota 27. 7. jasná obloha 30/15 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:175
TÝŽDEŇ:1878
CELKOM:1368003

Fotogaléria

Športové kluby v obci