Menu
Obec Gemerská Poloma
Gemerská Poloma

Komisie

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

 
Komisie
 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

KOMISIE pri obecnom zastupiteľstve

Uznesením č. 9/2022/ust. z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28.11.2022 sú zriadené komisie:

 • Finančná komisia
 • ŸKomisia vzdelávania, kultúry a športu
 • ŸKomisia stavebná a životného prostredia
 • ŸSociálna a bytová komisia
 • ŸKomisia na vybavovanie žiadostí a sťažností
Obecné zastupiteľstvo volí:

1.

 1. predsedu Finančnej komisie: PhDr. Ivanu Antalovú

 2. členov komisie: 

             a. poslanci: Bc. Janu Dovalovú, Mareka Chochola

             b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Kamilu Mitríkovú,

                 Ing. Evu Žúdelovú

poznámka: Ing. Kamila Mitríková sa vzdala členstva v komisii počnúc dňom 31.8.2023 - Uznesenie č. 144/2023 zo dňa 31.8.2023: Uznesenie OZ 2023.08.31

2.

      a)   predsedu Komisie vzdelávania, kultúry a športu: Ľubicu Šmelkovú

      b)   členov komisie: 

           a. poslanci: Bc. Janu Dovalovú, Jozefa Chochola, Radoslava Šveca

           b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Danu Červenákovú,

                MVDr. Viktora Demku, Mareka Vaisa, Bc. Evu Žúdelovú

3.

      a)   predsedu Komisie stavebnej a životného prostredia: Ondreja Tompoša

      b)   členov komisie: 

           a. poslanci: Máriu Antalovú, Janku Ciberajovú, Jozefa Chochola

           b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Danu Červenákovú, 

         Eriku Olexovú

4.

       a) predsedu Sociálnej a bytovej komisia:  Janku Ciberajovú

       b) členov komisie: 

              a. poslanci: Máriu Antalovú, Ľubicu Šmelkovú, Ondreja Tompoša,

              b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Magdalénu Ferenčíkovú

5.

      a)   predsedu Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností: Mareka Chochola

      b)   členov komisie: 

           a. poslanci: PhDr. Ivanu Antalovú, Janku Ciberajovú, Radoslava Šveca

           b. náhradníci, poslanci: Máriu Antalovú, Jozefa Chochola

Obecné zastupiteľstvo určuje náplň práce komisií:
1. Finančnej komisie
 1. podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce aj na jeho zmenách
 2. dohliada na hospodárenie s majetkom obce, na inventarizáciu majetku obce
 3. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. zaujíma stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku, k územnému plánu obce
 5. dozerá na financovanie, rozpočty, správy o hospodárení škôl a školských zariadení
 6. vypracúva stanovisko k dotáciám schvaľovaným obecným zastupiteľstvom pre spoločenské organizácie
2. Komisie vzdelávania, kultúry a športu
 1. príprava a organizácia kultúrno-spoločenských, turistických a športových podujatí v našej obci pod hlavičkou obce,
 2. spolupráca pri organizovaní akcií s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci a miestnou ZŠ
3. Komisie stavebnej a životného prostredia
 1. vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru - spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce,
 2. predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom
 3. vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce
 4. spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom, zásobovanie vodou, odpadové vody
 5. spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
 6. predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
 7. spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 8. podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
 9. podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach
4. Sociálnej a bytovej komisia
 1. sociálnu starostlivosť o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov
 2. pomoc pri umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb
 3. pomoc rodičom s deťmi a spoločensky neprispôsobivých občanom obce
 4. koncepciu rozvoja a údržby bytového fondu obce
 5. prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce
 6. vydávanie stanovísk na uzatváranie nájomných zmlúv a výmeny bytov vo vlastníctve obce
 7. spolupráca s neštátnymi subjektami občianskymi združeniami a charitou na úseku sociálnej starostlivosti
5. Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností

plní úlohy v rámci svojej pôsobnosti v súlade so zákonom SNR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/2022/ust zo dňa 28.11.2022 zriaďuje:

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

volí:

 1. predsedu komisie: Mareka Chochola
 2. členov komisie:  PhDr. Ivanu Antalovú, Bc. Janu Dovalovú, Radoslava Šveca

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Čl. 7

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

(5) Oznámenie podľa odseku 1 podáva

a)   starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

b)   poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom) zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,

c)   predseda vyššieho územného celku a poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva vyššieho územného celku. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ak sú v zastupiteľstve vyššieho územného celku zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia  s najvyšším počtom poslancov,

d)  rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,

e)   iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“).

 

 

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Staré dvory

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ EUROGASTRO 

Jedálny lístok

Kontakt

Facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
slabý dážď 28 °C 16 °C
streda 19. 6. oblačno 30/17 °C
štvrtok 20. 6. oblačno 27/18 °C
piatok 21. 6. polojasno 29/16 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:215
TÝŽDEŇ:502
CELKOM:1351896

Fotogaléria

Športové kluby v obci